De Hellige Skriftene I Jødedommen

  1. Mer om
De Hellige Skriftene I Jødedommen

Grunnlaget for jødisk tradisjon finner vi i Den hebraiske bibelen, Tanakh. Denne består av tre deler. Den første er Toraen (Mosebøkene), den andre er Neviim (Profetene), og den siste er Ketuvim Jødedommen har en rik teksttradisjon som består av mange hellige skrifter der Den hebraiske bibel, Tanakh, er én av dem Jødedommen deler “Det gamle testamente” (GT) inn i tre deler; Torah, Profetene og Skriftene. Denne inndelingen blir referert til også av Jesus Jødiske skrifter er en norsk bok med et utvalg tekster fra jødedommens etterbibelske religiøse litteratur, redigert av Bente Groth, utgitt i Bokklubbens serie Den hebraiske Bibelen, Tanákh, er delt inn i tre skrifter, Toraen (Loven), Neviim (profetene) og Ketuviim (skriftene). Tanákhen er også en hellig skrift for

Midrasj-prinsippene var utledet fra Skriftene, ikke fra andre kilder utenfor Skriftene. Jesus og jødedommen Når Jesus diskuterte med de skriftlærde, var det knyttet til en felles kunnskap om den muntlige tradisjonen og skoleretningene etter Hillel og Shammai. Jesus og hans meningsmotstandere henviste til de samme Skriftene, men Jesus utfordret den muntlige rabbinske tradisjonen og dens tolkninger av Loven. Sammen med Skriftene utgjorde anvendelse av Midrasj et felles grunnlag for dialog og diskusjoner, blant de ulike jødiske gruppene: Fariseere, saddukeere, seloter, esseere, Jesus og hans apostler.

Jesus reiste rundt som rabbiner med et følge av disipler, på linje med slik andre jødiske rabbinere opererte i samtiden. Der rabbinerne og disiplene kom, var det vanlig at interesserte åpnet hjemmene sine for dem og tilbød dem måltidsfellesskap. Disiplene fikk ikke bare tilgang til rabbinerens forkynnelse, men også kjennskap til hvordan han selv praktiserte troen sin privat, og i møte med mennesker og skiftende omstendigheter.

Collaborative Mind Maps Flow Charts

Kjenner man til Midrasj, er det lett å finne disse prinsippene for tolkning av Skriftene igjen i Jesu og apostlenes forkynnelse og argumentasjon. Apostelen Paulus var som skriftlærd fariseer opplært ved rabbineren Gemaliels føtter. Gemaliel var disippel av nevnte Shammai.

Jesus og hans etterfølgere hadde mere til felles med sine jødiske samtidige. Det er menneskene som skriver meningen inn i de meningsløse mønstrene.

Hellige tekster i jødedommen

Mønstrene hjelper oss til å strukturere tanker, til å formulere hypoteser. Med eksperimenter spør vi om hypotesene er riktige, og virkeligheten svarer.

Lar tegnene overta Så kan vi innvende: Her ligger den viktige forskjellen mellom meningen bak vitenskapelige teorier og meningen bak Torah. Torah og andre religiøse skrifter kan ikke prøves ut mot virkeligheten. Det finnes ingen vitenskapelige eksperimenter som kan bekrefte eller avkrefte troen. Den store faren med en religiøs skrift, er at den skapende strømmen av mening kan snus. Da er det ikke lenger menneskene som skriver meningen inn i tegnene.

Det er tegnene som skriver meningen inn i menneskene. Det er ikke hånden som styrer skriften.

jødedom Store norske leksikon

Skriften styrer hånden. Sagt på en annen måte: Menneskene lar tegnene overta. Når en skrift blir hellig, kan den bli livsfarlig. Hellige skrifter kan gjøre mennesker maktesløse. Islams syn er variert, liksom objektet er det: Jødene er ikke en ensartet gruppe, og det finnes flere typer jødedom.

Islams utgangspunkt er positivt. Jøder er en religiøs gruppe, med en åpenbaring som kom fra Gud. Mosebok 1,31: «Og Gud så på alt han hadde skapt og fant at det var meget bra». Rabbinerne har ikke utledet noen forestilling om arvesynd fra hendelsene rundt Adam og Eva. Jødedommen er derfor ikke opptatt av individuell frelse i samme grad som tilhengere av mange andre religioner.

Fordi Gud har skapt hele menneskeheten i sitt bilde, betyr det at alle mennesker i utgangspunktet er like verdifulle. Rabbinerne lærer at jødene ikke er mer verdifulle enn andre mennesker, de er bare underlagt andre forpliktelser. Bare jøder anses som bundet av pakten og forpliktet til å overholde Toraens mange bud. Rabbinerne lærer at mennesket er født med både gode yetzer ha-tov og dårlige yetzer ha-ra tilbøyeligheter, og at det er opp til den enkelte å arbeide med seg selv.

De understreker at fri vilje er et av Toraens hovedpunkter — for uten fri vilje ville hele forestillingen om anger, straff og tilgivelse være meningsløs. Hvert menneske må selv stå til ansvar for Gud, og Gud tilgir den som oppriktig angrer og ber om tilgivelse. Å innrømme sin skyld og be om tilgivelse ble derfor tidlig en viktig del av bønnene og synagogeritualet. Yom kippur forsoningsdagen er i sin helhet viet dette motivet.

I jødedommen er begrepet «synd» knyttet mer til bevisste handlinger enn til teologiske problemstillinger, eller det vi kaller «tro». Med synd menes først og fremst å bryte en av Guds lover, eller å unnlate å oppfylle moralske eller religiøse plikter. Å synde innebærer at man fjerner seg fra Gud og fra det menneskelige fellesskapet, men også fra sitt eget gode selv.

Messiasforestillinger Forestillingen om en kommende Messias er viktig i jødisk tradisjon, men det finnes likevel ingen enhetlig lære som alle jøder er forpliktet til å tro på. De viktigste jødiske bønnene inneholder ønsket om at Gud vil sende en Messias som vil befri jødene fra undertrykkelse, og at folket igjen vil kunne samles i Jerusalem. Rabbinsk tradisjon lærer at dette dreier seg om et helt spesielt menneske, ikke om en guddommelig skikkelse som skal frelse den enkelte fra synd.

Forestillingen om en Messias-skikkelse finnes fremdeles innenfor ortodoks jødedom, mens de ikke-ortodokse retningene mener at det er mer snakk om messianske tider — en ideell fremtid, som vil preges av rettferdighet og fred i verden.

Noen har endret bønneritualene i henhold til denne oppfatningen. Etikken Forpliktelsen til å leve et hellig liv fikk konsekvenser for etikk og menneskesyn. Rabbinerne utledet moralske bud fra bibeltekstene og utformet konkrete og praktiske retningslinjer for hvordan man skulle omgås sine medmennesker. Tro og etikk kan ikke skilles fra handling og kunnskap — et gudsforhold basert på tro alene er fremmed for jøder. Etikken oppsummeres gjerne gjennom rabbi Hillels versjon av den gylne regel: «Du skal ikke gjøre mot andre hva du ikke vil andre skal gjøre mot deg selv».

Dette er igjen en tolkning av kjærlighetsbudet i 3. Mosebok 19,18, som påbyr «å elske din neste som deg selv». Retninger Ortodoks jødedom er den dominerende retningen i staten Israel.

Jødenes hellige skrifter

Ultraortodokse jøder lever i Israel. I New York og London finnes det grupperinger av ultraortodokse jøder som er motstandere av staten Israel. De legger vekt på en bokstavelig oppfyllelse av religionens påbud og forbud. Tradisjonelt syn på kjønn og kjønnsroller. Reformjødedom oppsto i Tyskland på 1800-tallet, men står i dag sterkt i USA. Noen skrifter er imidlertid bevart gjennom lang tid, uten å ha mistet sin aktualitet.

Fariseerne overlevde i form av rabbanittisk jødedom, det som idag simpelthen kalles jødedom. Jødedommen omfatter i dag flere retninger, blant de viktigste er ortodoks jødedom, konservativ jødedom, rekonstruksjonistisk jødedom, reformjødedom, humanistisk jødedom, karaittisk jødedom og Beta Israel falasha-jødedom.

Samaritansk religion regnes ofte også som en del av jødedommen, dog regner samaritanene selv seg som tilhengere av en uavhengig religion, noe som også støttes av mange ikke-samaritaner.

DE HELLIGE SKRIFTENE I JØDEDOMMEN Relaterte emner

Debatt Islams syn på jøder og jødedom EU har pekt på økt anti-jødisk aktivitet i Europa. Skjønt det skilles mellom anti-jødisk og anti-israelsk aktivitet. Det hevdes at arabere og muslimer skal stå bak noe av denne aktiviteten. Hva er islams syn på jøder og jødedom? Islams syn er variert, liksom objektet er det: Jødene er ikke en ensartet gruppe, og det finnes flere typer jødedom. Islams utgangspunkt er positivt.

De Hellige Skriftene I Jødedommen
DE HELLIGE SKRIFTENE I JØDEDOMMEN Kommentarer:
Rapportert den De hellige skriftene i jødedommen
Førland fra Tønsberg
Se gjennom min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av jeet kune do. jeg liker rapporterer norske nyheter håpløst.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net