Usbl Portalen

  1. Mer om
Usbl Portalen

Portalen – en enklere styrehverdag. Portalen er styrets viktigste verktøy. Her kan du som er styremedlem finne informasjon om alt som er relevant for deg som august styrker Usbl datasikkerheten august styrker Usbl datasikkerheten for pålogging på Portalen Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden Sakene til digital Generalforsamling 2021 vil være åpne for innspill 6.mai-9.mai via beboers innlogging på Usbl-portalen Download Usbl Portalen APK latest version by BBL Datakompetanse AS - Fastest - Free - Safe for android devices. App for members of Usbl providing easier

Den digitale gjesteparkeringen bruker du til å utstede en digital parkeringstillatelse til dine gjester. Er du medlem i Usbl, vil du også finne informasjon om blant annet ditt medlemskap, ansiennitet, oppspart bonus og aktuelle medlemsfordeler. Kontakt kundesenteret til Usbl hvis du trenger hjelp på telefon 22 98 38 00 eller på e-post usbl usbl. E-poster fra beboere kan på en enkel måte overføres direkte inn i sakslisten til styremøtene.

Boden til borettslaget er under nr 82 og er den innerste boden til høyre. Styret Generalforsamlingen 23. Mars blir utsatt grunnen Koronaviriuset Publisert 14. Her vil det være retningslinjer gitt av den Oslo kommune, og eventuelt instrukser som gis fra statlig hold som vil avgjøre.. Påkostning Arbeider som medfører at en formues gjenstand, for eksempel en bygning, får en bedre standard enn tidligere vil normalt være en påkostning.

Det er også en påkostning dersom anleggsmiddelet endres til en annen stand, for eksempel om man river en vegg for å få et større fellesrom dette er ikke vedlikehold, men påkostning.

Last ned også: Uio hr portalen

Det er ikke avgjørende om arbeidene fører til verdistigning av anleggsmiddelet mange former for vedlikehold vil også innebære verdistigning. Påkostning av bygg blir ikke avskrevet, men vil være en stillestående verdiøkning av byggets verdi i balansen.

Vedlikehold Vedlikehold er arbeider som utføres for å bringe formuesgjenstanden tilbake i den stand den var tidligere, men kan likevel innebære en økning av standard ved at det brukes materialer som er bedre enn tidligere.

Linderud Boligsameie (Oslo)

Vedlikehold blir kostnadsført direkte i resultatregnskapet. Dersom dere er i tvil om et tiltak regnes som en påkostning eller et vedlikeholdstiltak, ta kontakt med din rådgiver i Usbl.

Utlegg forsikringsskade Ved refusjon av utlegg som boligselskapet har relatert til forsikringssaker, må styret være påpasselig med å angi at fakturaen gjelder forsikringsskade gjerne også påføre skadenummeret når fakturaen godkjennes. Prosjektregnskap kan utarbeides for ulike type prosjekter innenfor blant annet rehabilitering.

Parkeringsbestemmelser

Dette er tilleggstjenester som Usbl tilbyr. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon. Budsjett Styret i boligselskapet skal hver høst vedta budsjett for neste år. Budsjettet skal hensynta kjente kostnader, planlagte større arbeid og innkjøp.

Videre må styret vurdere nivået på felleskostnadene sett opp mot boligselskapets utgifter og eventuelle lån. Lønn og godtgjørelse Lønnsutbetalinger All utbetaling av lønn skal gå via Usbl s lønningskontor. Lønn utbetales den 15. Egne honorarer gjelder for lønnskjøring. Utbetaling av styrehonorar I henhold til Borettslovens 8-4 skal honorar til styret bevilges av generalforsamlingen.

Styret kan ikke bevilge sitt eget honorar. Eget styrehonorarskjema fylles ut før innsendelse til boligselskapets rådgiver. Rådgiver kontrollerer mot signert generalforsamlingsprotokoll, og leverer til lønningskontoret for utbetaling. Vær nøye med å fylle ut alle blanke opplysningsfelt navn, personnummer og kontonummer. Styrehonorar til selvstendige næringsdrivende Det følger av Skattebetalingsloven 5, bokstav b at styrehonorar alltid skal betraktes som skattepliktig personlig inntekt og utbetales som lønn.

Ansettelser Arbeidsavtale må foreligge, uansett om det gjelder fast eller midlertidig ansettelse. Avtalen sendes lønningskontoret i Usbl. Husk bankkontonummer og personnummer. Ved alle typer avtaler som gjøres mellom boligselskapet og ansatte, må det komme klart fram antall timer per uke eller arbeidstidsprosent.

Forslag til «Arbeidsavtale» finner du på Portalen. Timelønn og overtid Ved utbetaling av timelønn, overtid eller diverse lønn skal «Timeliste» benyttes. Skjema for «Timeliste» finnes på Portalen. Honorar eller andre lønnsgodtgjørelser Det skal i tillegg til lønnsskjema for utbetaling, vedlegges kopi av styrevedtaket som bekrefter godtgjørelsen.

Skatte- og oppgavefri utbetaling Engangsutbetaling inntil kr er skatte- og oppgavefritt, men må alltid føres som lønn, dette fordi det medfører arbeidsgiveravgift.

Verdt å vite 23 24 Kilometergodtgjørelse Eget skjema benyttes. Her skal blant annet kjørelengden, fra og til gateadresse og formålet med reisen bekreftes. Utbetales til enhver tid gjeldene sats. Skjema for «Kilometergodtgjørelse» finnes på Portalen. Hjemmekontor Hjemmekontor består av et eget rom som kun benyttes til dette formål, kombinert rom godtas ikke. Dette er skattefritt inntil kr Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse utbetales som honorar. Gaver Gaver inntil kr er skattefritt.

Ved jubileer eller andre spesielle anledninger for ansatte, gjelder egne satser på gaver. Telefon og andre elektroniske tjenester Utlegg for elektronisk kommunikasjon: Mobil, telefon, internett og lignende i forbindelse med styrearbeid kan refunderes i henhold til styrevedtak, etter gjeldende regler. Skattedirektoratet har i brev av uttalt at utskrift av E-faktura kan godkjennes som originalbilag når denne leveres sammen med betalingsbilag som kvitteringsliste, kontoutskrift eller kvitteringsoblat.

List APK variants of Usbl Portalen apk johannabyjohanna.dk

Når arbeidstaker får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver, skal fordelen verdsettes til kr per år. Det er en forutsetning for slik sjablonbeskatning at arbeidstaker har tilgang til tjenestene utenfor ordinær arbeidssituasjon og at arbeidstaker har tjenstlig behov for kommunikasjonstjenestene.

Kr per år skattlegges uansett om arbeidsgiver dekker en eller flere kommunikasjonstjenester. Refusjon: Når abonnementet står i arbeidstakers navn og arbeidstaker får refundert utgiftene etter bilag, gjelder også kr per år.

Originalbilag må leveres. I slike tilfeller skal imidlertid fordelen begrenses til det refusjonsbeløpet som arbeidstaker har mottatt, men kun opptil kr Refusjon over beløpet er skattefritt. Transformatorstasjonen dekker strømbehovet for bygget over bakkeplan og har kapasitet for bebyggelse på naboeiendommen gnr.

Rettigheter og plikter for Hafslund og naboeiendommen i tilknytning til transformatorstasjonen atkomst, bruksrett, vedlikehold og drift mv. Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren.

Seksjonseieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av sameiets installasjoner. Slikt vedlikehold og ettersyn skal søkes gjennomført til minst mulig ulempe for den seksjonseier dette gjelder. Parkering på sameiets fellesarealer, inklusive gårdsrom er ikke tillatt. Kjøretøy vil bli borttauet for eiers regning. Sameiet tillater kameraovervåking. Kameraovervåking skal meldes og merkes. Samlet eierbrøk for de nye seksjonene skal svare til eierbrøken for opprinnelig seksjon før deling.

Øvrige seksjonseiere er forpliktet til å medvirke til slik reseksjonering og vedtektsendring. Sameiet praktiserer den til enhver tid strengeste fortolkning av eierseksjonslovens bestemmelser om utleie. Utleie som har karakter av næringsvirksomhet er forbudt i sameiet. Styret skal informeres om nye leietakere og hvem disse er hver eneste gang. Det skal oppgis til enhver tid gjeldende kontakt opplysninger om leietaker.

Det er ikke tillatt å leie ut den enkelte boligseksjon til tredjepart som driver korttidsutleie av boliger som ledd i næringsvirksomhet. Deler av kjelleretasjene inngår i sameiets eiendom, jf. Øvrig kjellerareal ligger utenfor sameiets eiendom og er organisert som en egen anleggseiendom, med gnr. Anleggseiendommen betjener fellesfunksjoner for overliggende bebyggelse i Bispevika Nord og består bl.

Anleggseiendommen er under utbygging og vil ferdigstilles parallelt med bebyggelsen på Eufemias Plass i 2019 og 2020 Eufemia, Eufemias Plass Syd og Eufemias Plass Vest. Anleggseiendommen skal eies i tingsrettslig sameie Kjellersameiet mellom bl. Sameiet Eufemias Hage, øvrige eierseksjonssameier på Eufemias Plass og eiere av parkeringsplasser i anleggseiendommen.

Sameiet Eufemias Hage vil som sameier i Kjellersameiet være representert i Kjellersameiets styre og være forpliktet til å bære en forholdsmessig andel av kostnadene til drift og vedlikehold av Kjellersameiet.

Utbygger vil fastsette endelige vedtekter for Kjellersameiet i forbindelse med konstitueringen av Kjellersameiet, og sameiet plikter å akseptere disse vedtektene som bindende for seg.

Styret informerer Soltunet borettslag

Alle bygningsmessige konstruksjoner, fasader og tak mv. Felleskostnadene skal fordeles på seksjonene slik det fremgår av dette punktet i vedtektene. Denne boksen kan plasseres på et «bedre» sted i leiligheten som gir bedre rekkevidde på signalene.

HomeNet kommer tilbake til dato for utlevering. Det blir også montører tilgjengelig for de som trenger hjelp til å installere. Én tredel av beboerne har valgt å ikke ha tv-boks.

USBL PORTALEN Relaterte emner

Chat Portalen — en enklere styrehverdag Portalen er styrets viktigste verktøy. Her kan du som er styremedlem finne informasjon om alt som er relevant for deg som styremedlem. Økonomikontroll Portalen gir styret kontroll på økonomien; her budsjetterer dere og godkjenner fakturaer, registrerer utlegg til utbetaling, og finner til enhver tid oppdaterte regnskapstall. Digitale styremøter Kall inn til styremøte, opprett saker, fatt vedtak og produser protokoll. Portalen gjør styremøtene enklere og oversiktlige. Her finner dere oversikt over tidligere avholdte møter, pågående saker, og nye saker som ikke er behandlet enda. Kommunikasjon Styret kan knytte en e-postkonto til Portalen, slik at alle e-poster til og fra styret lagres her.

Usbl Portalen
USBL PORTALEN Kommentarer:
Forfatter på Usbl portalen
Gran fra Namsos
Jeg nyter utforske norske bøker kokende. Les også min andre nyheter. En av mine hobbyer er Brettspiele.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net