Tidligere Eiere Bolig

  1. Mer om
Tidligere Eiere Bolig

Arkivene inneholder mange opplysninger om fast eiendom Dette er informasjon man tidligere ofte har måttet møte opp hos den for alle dem som allerede eier en bolig eller har en eiendom Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier Se boligmarked, prisutvikling, boligpris, solgte boliger, boligprisstatistikk, boligprisutvikling og eiendomspriser i Oslo og Norge Ved å navigere deg rundt på dette kartet og zoome inn på boligene du synes er interessante, får du fram historikken til hver enkelt bolig

Kommunen kan også unnlate å gi godkjennelse, slik at det ulovlige tiltaket må rives i sin helhet.

Oppgjør og overtakelse

Andre ganger kan eier bli pålagt å gjøre endringer dersom kommunen skal godkjenne det ulovlige tiltaket. For eksempel kan et rom som ikke er godkjent som soverom bli godkjent som dette dersom det settes inn et vindu.

Det er imidlertid flere eksempler på at kommunen pålegger eier av boligen å utføre langt mer omfattende endringer før de gir godkjennelse. Ved tinglysning blir blir kjøper oppført i grunnboken og får tinglyst hjemmelen til eiendommen. Den som har tinglysningshjemmel fremstår utad som eier.

Eiendomsretten er negativt avgrenset. I dette ligger at den gir eieren alle rettigheter til å bruke og rå over eiendommen, unntatt de beføyelsene som ved lov er unntatt eller på annen måte er overlatt andre. Eiendomsrett og bruksrett i en eiendom må tinglyses for å få rettsvern. Gjøres ikke dette risikerer du å miste din rett i møte med konkurrerende rettigheter.

Ved salg av tomter som grenser til sjø er hovedregelen at sjøgrunnen følger med tomten. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette etter en konkret helhetsvurdering, der blant annet formålet bak eiendomsoverdragelsen er et relevant moment.

Bolig, eiendom Solgte ulovlig leilighet:

Tolkning Som nevnt er hovedregelen at eiendomsrett til sjøgrunnen følger med når en tomt som støter til sjø avhendes.

Det kan imidlertid tenkes tilfeller der en grunneier har avhendet en eiendom uten at sjøgrunnen følger med, men beholdes av den opprinnelige grunneieren. Hvorvidt sjøgrunnen følger med resten av eiendommen avhenger av en konkret vurdering av formålet bak eiendomsoverdragelsen og andre eventuelle holdepunkter for at sjøgrunnen var eller ikke var ment å følge med.

I Rt-2015-59 fikk grunneierne som på 1930-tallet hadde avstått grunn til kommunen til holdeplass og kai medhold i Høyesterett i at de fremdeles var eiere av sjøgrunnen utenfor det avståtte arealet.

Det aktuelle arealet ble i sin tid avstått til kommunen for å få bygget offentlig vei til en grend. Området ble først matrikulert og målt opp i 2010 i forbindelse med at kommunen vurderte å utvide og tilrettelegge området.

Eier av den opprinnelige eiendommen gjorde da gjeldende at sjøgrunnen utenfor arealet fortsatt tilhørte hans eiendom. Høyesterett uttalte at det er tilstrekkelig for å gjøre unntak fra regelen om at sjøgrunnen følger med at det er «sannsynlighetsovervekt for at begge parter har ment at sjøgrunnen ikke skulle følge med ved eiendomsoverdragelsen».

Presumsjonsregelen, altså at sjøgrunnen følger med ved en overdragelse av fast eiendom, slår inn der det ikke er spesielle holdepunkter for hva partene har ment om eieforholdene knyttet til sjøgrunnen.

Ved kjøp av fast eiendom er det som nevnt svært viktig å undersøke eventuelle heftelser som påhviler eiendommen i forkant av kjøpet. Det finnes imidlertid unntak fra hovedregelen om «først i tid, best i rett» i tinglysningsloven. Eksempel: Espen selger huset sitt til Per mandag, og selger det igjen til Pål tirsdag.

Boligbasen

Spørsmålet er hvem som vinner eiendomsretten til huset. Verken Per eller Pål tinglyser ervervet. Registrering av ny e eier e av eierselskapet tinglyses ikke.

Det er derfor vanlig å overdra eiendommer av en viss verdi gjennom slike eierselskaper. Dokumentavgiften kan fort utgjøre store summer, allerede ved kjøpesummer på 40 millioner kroner, utgjør dokumentavgiften en million. Formålet med en beiterett, for eksempel, er å gi innehavers dyr en plass å beite, og området som servitutten beskriver kan derfor ikke brukes til noe annet med mindre grunneier gir sin godkjenning til dette.

Sørg for å tinglyse Dersom du har avtalt med grunneier at du har rett å kjøre bil til din hytte, kan det være lurt å få avtalen tinglyst. Hvis det for eksempel skjer et generasjonsskifte på hytta, og grunneier bestemmer seg for ikke å la deg kjøre bil over hans eiendom lenger, vil det være fint å ha avtalen sort på hvitt i grunnboken. Det er ofte av hensyn til tredjepart at tinglysning av en avtale er viktig, da slike uenigheter ellers må løses i rettsapparatet.

Å gå til sak er både kostbart og omstendelig, og for å være på den sikre siden bør både grunneier og hytteeier sørge for å få avtalen nedtegnet i grunnboken.

Økt kvalitet Kartverket håper at folk vil melde inn feil, dersom de oppdager at eiendommer, bygninger eller adresser ikke er riktig registrert. Ved boligsalg henter megler inn opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Daglig leder i Eiendomsmegler 1 i Tromsø, Wenche E. Odden Kvamme, heller kaldt vann i blodet på dem som håper å spare deler av meglerhonoraret på å gjøre en større del av denne innhentingen selv ved hjelp av «Se eiendom».

Det var bare å møte opp i kommunens lokaler, sier Odden Kvamme.

Nye eiere til eiendommen i Støbakken i Søgne

Du trenger ikke dokumentasjon på slektskap for å overføre en bolig i sameie, frittstående borettslag, boligaksjerselskap eller huseierforening der det ikke er intern forkjøpsrett. Bekreftelse fra øvrige arvinger Last opp Ved overføring av en bolig i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at øvrige arvinger godkjenner overføringen av medlemskapet tilknyttet boligen. Opplysninger du tidligere måtte hente fra 4-5 aktører får du nå på ett sted.

TIDLIGERE EIERE BOLIG Relaterte emner

Det kan medføre store utfordringer og enda større utgifter i fremtiden. Avgiften har ikke annet formål enn å gi staten inntekter, utgifter kartverket har med selve tinglysingen dekkes av tinglysingsgebyret. Avgiften har vært forsvart med at eiendom i stor grad er fritatt for gevinstbeskatning og at beskatning av realisert gevinst ved salg ville hatt noen av de samme virkningene som dokumentavgiften. Det er lagt opp til at det er kjøper som betaler avgiften, men ettersom kjøperne normalt tar hensyn til avgiften når de vurderer hvor mye de er villig til å betale, betaler selger en stor del av avgiften. Det er kun overdragelser av selve eiendommen som er underlagt dokumentavgift, og ikke overdragelse av eierselskaper, ettersom det er registreringen av den nye eieren som utløser dokumentavgift; når et eierselskap skal overdras er dette eier av eiendommen både før og etter overdragelsen av selskapet. Registrering av ny e eier e av eierselskapet tinglyses ikke.

TIDLIGERE EIERE BOLIG Kommentarer:
Forfatter på Tidligere eiere bolig
Hetland fra Lillehammer
Anmeldelse min andre innlegg. jeg er tent på Janggi. Jeg nyter dele interessante nyheter høyt.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net