Arne Rettedals Hus

  1. Mer om
Arne Rettedals Hus

Arne Rettedals Hus på UIS, Stavanger, Norway. 39 likes · 2098 were here Arne Rettedals hus, campus Ullandhaug Kitty Kiellands hus, Rennebergstien 30, 4021 Stavanger Sykkelparkering utenfor Hulda Garborgs hus. Foto: Mari Hult Det er sykkelparkering flere plasser på campus, kart over dem finner du lenger College Academic Building, College Administrative Building, and General College & University Studenter i Arne Rettedals hus. Alle rettigheter reservert / All rights reserved. Bildene kan ikke brukes uten tillatelse

Har din studentorganisasjon, linjeforening, bedrift ol.

UiS løpet Universitetet i Stavanger Idrettslag

For å få lov til å dette må man søke om tillatelse fra StOr. Høyre-mannen Arne Rettedal var første ordfører i den sammenslåtte Stavanger kommune fra 1965. Han var utrolig opptatt av utdanning, ungdom og universitet, sier Randi Rettedal.

Han sier det er institusjonenes ansvar å ha på plass gode avvikssystemer, slik at studenter på en trygg måte kan melde fra om uønskede situasjoner. Han påpeker at det er viktig at det finnes gode og trygge støtteapparater på institusjonene. Vanskelig å si fra — Det kan være vanskelig for studenter å si ifra om seksuell trakassering. Det er derfor viktig at institusjoner har gode rutiner og systemer som tillater studenter å melde ifra om slike tilfeller.

Han legger til at det er flere aspekter som inngår i å skape trygge rammer for studentene. Rapportering på bruk av øremerkede midler og status for tiltakene skal gis ved forespørsel. Forvaltning av ubenyttede midler til rekrutteringsstillinger a. Som følge av ulike former for friksjon i ansettelsesprosessene er det ved universitetet opparbeidet betydelige ubenyttede midler tildelt fra departementet øremerket rekrutteringsstillinger.

På denne bakgrunn kan det fordeles et bestemt antall ekstra rekrutteringsstillinger for en begrenset periode. Dette på toppen av de ordinære rammene som fordeles til doktorgradsområdene, jf pkt 4.

Rammen for tilleggstildelingen fastsettes av universitetsdirektøren etter forslag fra forskningsdirektøren. Tilleggsstillingene tildeles etter følgende kriterier: i. Prioriterte strategiske satsingsområder, jf pkt 3 ii.

Gode rekrutteringsmuligheter 8. Fremdriftsplan Frist 1.

Se utgåtte anbud

Innspill skal inkludere oppdatert prioriteringsliste over hvilke fagmiljøer som bør tildeles rekrutteringsstillinger og innenfor hvilke doktorgradsprogrammer disse tenkes plassert, jf pkt 4 e. Prioriteringen skal begrunnes ut fra kriterier angitt i pkt 3. Forskningsdirektøren fremmer forslag til fordeling av nye rekrutteringsstillinger og refordeling av stillinger som blir ledige ett år frem i tid. Forslaget behandles i sentralt forskningsutvalg og sentralt hovedavtaleutvalg.

SFU godkjenner rapporteringsprosedyre som beskrevet i saken, med rapporteringsfrist Programområder som ikke har rapportert innen avvikles.

Sak om oppsummering av rapportene fra programområdene legges frem for SFU i januar Utvalget tar på grunnlag av denne stilling til hvilke programområder som videreføres. Det er i budsjettet for 2011 overført 6 millioner i rammen til fakultetene for videre satsing på programområdene. Arkeologisk museum har fått overført,-, mens de andre fakultetene har fått tildelt 1,9 millioner hver. Det avsettes ytterligere 1 mill i friske midler til programområdene.

UiS Arne Rettedals Hus i byen Stavanger

Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av Kriterier for godkjenning For at en forskergruppe skal kunne søke om å bli et godkjent programområde for forskning er det fem kriterier som må være oppfylt: utvikler et sammenhengende forskningsprogram, ikke bare med et tema, men med felles problemstillinger, relevant teori, metode og fremgangsmåter har en minstestørrelse, som regel minst fem medlemmer, gjerne syv-åtte inklusive stipendiater.

Gruppen må ha en kjerne ved UiS, men gjerne eksterne deltagere har tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde i forhold til programmet som er definert, og planer for kompetanseutvikling har et betydelig potensial for ekstern finansiering betydelig ikke nødvendigvis i kroner, men i forhold til hva som er vanlig innenfor vedkommende fagområde støtter opp under UiS prioriteringer mht.

Aktivitet i programområdene oppsummering De innsendte rapportene viser at det generelt har vært stor og god aktivitet i programområdene i 2010 se vedlagte oversikt.

Sentralt forskningsutvalg tar med i betraktningen at programområdene har eksistert i ulik lengde. Programområdet SALS ved Arkeologisk museum ble sist godkjent i oktober 2010 og kan derfor ikke vise til like stor aktivitet som flere av de andre programområdene som har eksistert siden Til sammen 320 forskere deltar i programområdene hvor 81 av disse er eksterne og hvor 22 av disse medlemmene igjen er professorer.

Dette betyr at 239 forskere, inkl stipendiater, fra UiS deltar i våre programområder. Det må sies å være en gledelig utvikling at så mange av våre forskere har gått sammen i et organisert forskningssamarbeid på denne måten.

Den eksterne deltagelsen er også et meget positivt element i dette bildet.

Sted: styrerommet i Arne Rettedals hus

Som vedlegget viser er det også en del programområder som utpeker seg med flere vitenskapelige artikler på nivå 2. Det er videre verd å fremheve at de fleste programområdene rapporterer om omfattende bidrag til master- og doktorgradsprogrammer. Det er også rapportert om meget betydelig formidlingsaktivitet og deltagelse i brede internasjonale nettverk. Mht ekstern finansiering fremgår det av rapportene at det arbeides systematisk og målbevisst også på dette området. Programområdene hadde ved utgangen av 2010 en samlet prosjektportefølje med ekstern finansiering på i alt 82 MNOK.

Arne Rettedals gate Stavanger byarkiv

På denne måten tilføres UiS meget betydelige midler som har stor betydning for den samlede forskningsaktiviteten. Tilgang til og forbruk av midler vil variere fra år til år avhengig av fremdriften i det enkelte prosjekt. I tillegg har programområdene i alt sendt inn 42 søknader i løpet av 2010 som er blitt avslått, mange av dem til NFR.

I flere av rapportene nevnes det at arbeidet med søknadene og søknadsprosessen i alle fall har hatt positive ringvirkninger i form av læring og av faglig skjerping. Dermed kan avslåtte søknader legge grunnlag for bedre søknader i år. Det er altså i alt sendt 53 søknader om ekstern finansiering fra de 24 programområdene. Et sentralt formål med ordningen med programområder har hele tiden vært å styrke UiS aktivitet rettet mot ekstern finansiering av forskning.

Arne Rettedals hus åpnet

Det er ikke mulig å si ut fra de foreliggende rapportene i hvor stor grad de beskjedne tilskuddene til programområdene har ført til økt søknadsaktivitet og økt finansiering. Rapportene viser imidlertid at aktiviteten har stort omfang og at den gir resultater både i det store antallet søknader og i prosjektporteføljen.

There will also be different stands to check out. We promise a good spirit! Underskriverne av denne interpellasjonen er av den oppfatning at lekkasjene har svekket UiS omdømme vesentlig, samtidig har de påvirket de ansattes oppfatning av og tillit til den sentrale administrasjonens handlemåte. Lekkasjene kan også være brudd på lojalitets- og taushetsplikten. Beslutningen ble ganske snart presentert i Stavanger Aftenblad, sammen med vurderinger som tydet på at avisens informant var godt oppdatert om interne forhold ved UiS.

Den andre lekkasjen gjaldt et brev fra stabsdirektørene Bergesen, Hagen, Henrichsen, Løvaas og Selnes, samt styresekretær Meyer.

ARNE RETTEDALS HUS Relaterte emner

Rettedals hus åpnet på UiS Det nye sentralbygget på Universitet i Stavanger ble offisielt åpnet onsdag. Huset fikk navn etter Arne Rettedal. Jeg har hørt om universitetet i hele mitt liv. Far var veldig opptatt av at regionen skulle komme på høyde med andre regioner når det gjaldt, sier Randi Rettedal, Arne Rettedals datter. Høyre-mannen Arne Rettedal var første ordfører i den sammenslåtte Stavanger kommune fra 1965. Han var utrolig opptatt av utdanning, ungdom og universitet, sier Randi Rettedal.

Arne Rettedals Hus
ARNE RETTEDALS HUS Kommentarer:
Redaktør på Arne rettedals hus
Berget fra Steinkjer
jeg elsker lese om Norge sannsynlig. Bla gjennom min andre nyheter. jeg er tent på Footvolleyball.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net