Sandefjordskolen

  1. Mer om


Start chatbot Hva kan jeg hjelpe deg med? Designet av Matias Næss © 2021, Sandefjordskolen.no Her deler elever og ansatte lenker til bruk i våre barnehager, 21 barneskoler, 6 ungdomsskoler, kulturskolen og i voksenopplæringen Læringsressurser: Cappelens ABC Atlas Sandefjordskolens logo Logo: SandefjordskolenSandefjord skolen har utviklet en egen nettside der de har samlet ulike læringsressuser Fem Sandefjord-rektorer: Slik opplever vi sandefjordskolen, og derfor er vi stolte av den. Hjemmeskolen krevde noe av alle. Nå er elevene tilbake på skolen

Hvem er skolen til for? Klassekampen

Les mer om Sandefjord kommune Kommunalområdet Oppvekst og kunnskap Stillingsbeskrivelse Om Sandefjordskolen Sandefjord kommune er med i realfagsatsingen "tett på realfag". Med strategien ønsker kommunen økt oppmerksomhet på realfagenes betydning i hele utdanningsløpet fra barnehage og ut videregående skole.

Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Richard Sandefjordskolen Anita er åpen og kontaktsøkende. Hun deler gjerne sin kunnskap og har mange interessante poeng som passer i flere situasjoner.

Ledelsesproblem i Sandefjordskolen?

I tillegg er hun hyggelig og blid som person. Men mål- og resultatstyring er ikke noe en gjør stykkevis og delt. Hvis mål- og resultatstyring er vedtatt som styringsprinsipp for kommunen, har rådmannen ryggdekning for sin praksis. Dette er et politisk ansvar! Ikke meningen å miste en dyktig rektor. Jeg deler bekymringen som flere rektorer og lærere i Sandefjordskolen har gitt uttrykk for. Grunnen til det er at mål- og resultatstyring, som ikke er noen ny modell, ikke fører til økt læringsutbytte.

Programdokumentet Den gode skoleeier drøfter heller ikke forholdet mellom det KS beskriver som en handlekraftig og styringsaktiv skoleeier, på den ene siden, og føringen om at kvalitetsutviklingsarbeidet må skje gjennom samhandling mellom partene, på den andre siden. Eller mer presist — dokumentet til KS tar for gitt at styringsdialogen vil passe inn som metode når man skal få til en samhandling mellom politikk, administrasjon og profesjon — uten å problematisere metodevalget.

Fordi det er ulik forståelse hos skoleeier og skolenivå om hva som danner et gyldig kunnskapsgrunnlag å basere kvalitetsutvikling på, er styringsdialog trolig ikke en godt egnet metode for å fremme samhandling.

Kvalitetsutviklingsarbeidet omfatter mye mer enn måling av resultater på prøver, tester og undersøkelser som knyttes til elevenes læringsresultater i de grunnleggende ferdighetene, altså til de kunnskapsbaserte premissene som KS allerede har lagt i programdokumentet sitt.

Rundlurt av Rand

Å lykkes med elevenes læring forutsetter en fruktbar samhandling, et gjensidig avhengighetsforhold og en balanse mellom myndighetsnivåene og praksisnivået. Samhandling forutsetter gjensidig respekt og tillit, også når forståelsen av samfunnsmandatet oppfattes og praktiseres ulikt av myndighetsnivået og skolenivået. Styringsdialog basert på resultatmålinger og et smalt utvalg av forskning alene er verken egnet til å etablere eller å vedlikeholde en slik samhandling.

Og det er i dette perspektivet jeg mener at innføringsplanen for den resultatorienterte målstyringsmodellen i Sandefjord kommune bygde på sviktende premisser. Erfaringer fra praksisfeltet — uroen i Sandefjordskolen er ikke enestående — tyder på at en av svakhetene i skoleeieres innføring av skoleeierstrategi ser ut til å være at skoleeiernes egen kompetanseheving, eller kapasitetsbygging, om man heller vil bruke det begrepet, ikke får avgjørende betydning for undervisningspraksisen ute på skolene.

Verdsettelsens 5 språk i klassen johannabyjohanna.dk

For å oppnå maksimal effektivitet overvåkes de ansatte gjennom resultatene de er ansvarliggjort for. Overvåkningen av resultater går fra Utdanningsetaten via skolenivå, til lærer, klasse, elev og helt ned til hva én enkelt elev har svart på ett enkelt spørsmål på en enkeltprøve. Detaljeringsnivået er enormt.

Som Google Earth kan en zoome fra verdensrommet og inn i sin egen hage og finne alt fra snitt-tall og utvikling for skole, trinn, klasse til grafer med enkeltelevers resultater på 19 delprøver i matematikk og tilbakemelding på prøver per kompetansemål.

En rekke kostbare datasystemer samler og gir informasjon til områdedirektører og direktører. Detaljeringsnivået er også synlig i de 273 indikatorene i mål- og resultatstyringssystemet i Osloskolen, der også delprøver på nasjonale prøver er egne indikatorer.

I Ingvil Bjordals doktoravhandling om markedsstyring i Osloskolen beskriver rektorene overvåkingen som at områdedirektørene forstår elevresultatene løsrevet fra skolevirkeligheten.

Sandefjordskolen

Forsøk på å forklare de viktige kontekstuelle rammene som forklarer resultatene blir av områdedirektørene forstått som at rektorene fraskriver seg ansvaret for resultatene ved skolen og i stedet legger skylden over på elevene. En rektor beskriver etterspørringen av resultater og forståelsen av den enkeltes skoles virkelighet hos områdedirektørene som en insistering på at rektorer har de elevene de har og de skal skape resultater utfra det.

Har en rektor dårlige resultater, så nytter det ikke å si at «ja men, ja men, det er så mange fremmedspråklige», forteller rektoren.

SANDEFJORDSKOLEN Relaterte emner

Skrevet juni 14, 2020 av Øyvind Sørreime Sandefjord kommune besluttet i 2011 å innføre en resultatorientert målstyringsmodell i skolen, og begrunnet det blant annet med at elevenes resultater, blant annet på nasjonale prøver, ikke ble vurdert som gode nok. Kommunenesektorens organisasjon, KS, hadde på det tidspunktet publisert policydokumentet «Kom nærmere», et dokument som ettertrykkelig understreket betydningen av skoleeiers ansvarsstyring. KS utdypet ansvarsstyringen både i sin skoleeierstrategi og i sitt program om den gode skoleeier. Forventningen i KS var at skoleeier tar aktiv styring av kvalitetsutviklingen i skolen. Handlekraft, aktivt skoleeierskap og styringsdialog ble kjernebegreper i skoleeierstrategien. Samtidig minnet KS skoleeierne om at styringen skulle forankres i skoleeierverdiene «åpen dialog», «gjensidig tillit» og «gode relasjoner» mellom partene på alle nivåer. Sammen med en egen rapport fra konsulentfirmaet PwC om vurdering av Sandefjord kommunes ressursbruk til ledelse og administrasjon i skolene og den sentrale skoleadministrasjonen, utgjorde dette en sentral del av beslutningsgrunnlaget for innføring av den resultatorienterte målstyringsmodellen i Sandefjord kommune.

SANDEFJORDSKOLEN Kommentarer:
Rapportert den Sandefjordskolen
Nikolaisen fra Hermansverk
jeg liker lese bøker bittert. Bla gjennom min andre innlegg. Jeg trives brasilianisches Jiu-Jitsu.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net