Minstepensjon I Sverige

  1. Mer om
Minstepensjon I Sverige

Det er ingen fast pensjonsalder i Sverige. Det er opp til deg selv å avgjøre i hvilken alder du ønsker å ta ut hele eller en del av pensjonen din (men ikke De som har hatt lav eller ingen inntekt kan få garantipensjon, som tilsvarer norsk minstepensjon. Også i Sverige kan du arbeide så mye du Vår minstepensjon er over 30 pst av gjennomsnittslønn, mot om lag 20 pst i Sverige og Finland. Et flertall omfattes av AFP Bor du i Sverige og får pensjon fra Norge? Finn ut hvor pensjonen er skattepliktig. Trygdeavgift skal betales til Norge dersom man mottar offentlig Grensen for lav økonomisk standard er en månedsinntekt under 11.800 svenske kroner, mens EUs fattigdomsgrense er satt til 11.000 svenske kroner

Personer født etter 1943 og deler av årskullet født i 1943 har mulighet til å ta ut gradert eller deler av alderspensjonen.

Flere fattige pensjonister i Sverige ABC Nyheter

Man kan velge mellom 20, 40. I enkelte tabeller benyttes også en todeling av uttaksgraden mellom alderspensjonister med gradert alderspensjon og personer uten gradert alderspensjon.

Uttaksgraden kan endres gjennom året. Halvparten av befolkningen med lavest inntekt i 2019 hadde i underkant av 30 prosent av den totale disponible inntekten i Sverige. Mellom 2011 og 2019 hadde unge kvinner en sterk økonomisk utvikling, ifølge SCB. For enslige kvinner i alderen 20—29 år uten barn var økningen 30 prosent. Tilsvarende økning for enslige menn i alderen 20—29 år uten barn var 20 prosent.

Den samme gruppen som er mest positive til innvandring, er altså de økonomiske vinnerne.

Med bedre økonomi trenger ikke feministene bosette seg i de farlige områdene, og erfarer da heller ikke migrasjonen på kroppen slik de fattige pensjonistene gjør. Mønsteret er ikke så annerledes enn i Norge.

Blant annet foreslås det å: Bygge et nytt pensjonssystem med en høyere grunnbeskyttelse for alle, og å legge inntektspensjonen på toppen av denne. La gevinsten på arv gå til dem som har lavest pensjon. Heve botilskuddet slik at det dekker 100 prosent av bokostnadene opp til 7. Ikke senke de utgående pensjonene når inntektsveksten sakker akterut. Lage avtaler på tvers av bransjer om å komplettere tjenestepensjonen. De som vil arbeide heltid, må få slike ansettelsesforhold.

Antallet utrygge, midlertidige kontrakter må reduseres og det må bli flere faste stillinger. Kvinneyrker og kvinnedominerte bransjer må oppvurderes og direkte lønnsdiskriminering må bekjempes, fortsetter Anders Thoré.

Klarer vi å kopiere Sverige, eller er vi på vei inn i samme situasjon som Frankrike og Tyskland - hvor nødvendige reformer blokkeres av politisk strid? Først noen ord om de viktigste forslagene fra Johnsen-kommisjonen. Ordningen er en ren inntektsoverføring.

De generelle skattene som betales, går til å finansiere pensjonistenes inntekt. Jo flere eldre det er, jo mer må skattene øke. Kommisjonen foreslår at dette systemet endres kraftig i retning av en spareordning, til et såkalt innskuddsbasert system: Alle skal betale 17 prosent av sin arbeidsinntekt i skatt til pensjon. Den enkelte kan selv velge når han eller hun vil gå ut av arbeidslivet etter fylte 62 år, og vil få høyere pensjon jo lenger vedkommende har arbeidet det vil si betalt inn til systemet.

Og omvendt: Vi får en rett til å gå av tidlig, men altså med lavere pensjon. Det foreslåtte systemet skiller seg likevel fra en ren individuell pensjonssparing på to punkter: Den innbetalte pensjonsavgiften skal fortsatt være en generell offentlig inntekt, og den pensjonen man har opparbeidet ved pensjoneringen, vil betales med samme beløp så lenge man lever.

Forslaget om å omdanne folketrygden fra en forsikrings- til en modifisert spareordning bidrar til at de samlede pensjonsutgiftene vil dempes - og ikke som nå økes, om den forventede levetid som pensjonist fortsetter å øke. Håpet er at de økonomiske insitamentene for den enkelte til å utsette pensjoneringen skal øke livsarbeidstiden. Den andre viktige reformen som foreslås, er noe teknisk i sin natur, men er samtidig også det grepet som har størst utgiftsdempende virkning.

Det innføres et «delingstall»: Når en person velger å pensjonere seg ved en bestemt alder, såfordeles hans eller hennes totale innbetaling til systemet på det forventede antallet gjenværende leveår ved pensjoneringstidspunktet. Beregningene foregår ikke på individnivå, men for alle i samme årskull.

Dette betyr enkelt sagt at hvert fødselskull betaler sin egen pensjon, men hver enkelt person innen årskullet vil ha en forsikring mot å leve svært lenge betalt av dem i det samme årskullet som dør tidlig.

Uføretrygd på kr per måned før skatt

Delingstallet er et sentralt element i reformforslaget, fordi dette er den mekanismen som demper pensjonsutbetalingene dersom det vil si når levealderen øker. Delingstallet er de yrkesaktives vern mot at skattenivået øker som en direkte følge av at det blir flere eldre.

Delingstallet har også den fordel at det er en vitenskapelig entydig størrelse som ikke lar seg manipulere eller gjøres til gjenstand for politisk spill. Jo mer den forventede levealderen øker, og jo lavere pensjoneringsalderen er, jo større blir delingstallet fordi det da blir flere «pensjonistår» som skal ha sin årlige pensjon. I andre halvpart av 1900-tallet økte den gjennomsnittlige levealderen med ett år per tiår.

Pensjonist i utlandet

I dag antar mange demografer at levealderen faktisk vil kunne øke enda raskere. Bruken av et delingstall betyr at systemet sier: Denne økningen i levealder må de gamle selv bære, og ikke som i dag velte en økt skattebyrde over på de unge.

Prinsippene om livslang opptjening og delingstall er de viktigste forslagene.

I tillegg foreslås det at ved arbeidsfravær ved fødsel skal den hjemmeværende behandles som om vedkommende hadde arbeidsinntekt det vil si at staten betaler pensjonssparingen. Hva taper staten på kutt i avgifter på tobakk og snus? Frp ønsker også å vite hva staten taper om avgiftene på tobakk reduseres med en fjerdedel.

Svaret er 1,5 milliarder kroner i året. Frp stiller også flere spørsmål om avgiftslettelser på snus. Både hensynet til folkehelse og til statens inntekter tilsier at svært store avgiftskutt her blir vanskelig å svelge for regjeringen.

Hva om man tar inn «0 kvoteflyktninger og bare ca. Regjeringen vil ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år. Regjeringen sier også at den skal ta imot 50 flyktninger fra Moira-leiren i Hellas.

Nå økes pensjonsalderen i Sverige, Danmark og Finland. Følger Norge etter?

Mange kommuner ønsker å ta imot flere fra Hellas. Kommunene får et tilskudd fra staten for å bosette disse gruppene. Frp ber regjeringen regne på hvor mye det koster kommunene om de må ta en større del av regningen selv. Det gjør de blant annet ved å arrangere den årlige «Tjänstepensionen dag», der Statens tjänstepensionsverk SPV — svenskenes versjon av Statens pensjonskasse — er en av initiativtakerne.

Dagen er rettet mot de som er 20-40, og er aldersgruppen i Sverige som tenker for lite på pensjon. Pensionsmyndigheten i Sverige som kan sammenliknes med vårt Nav arrangerer også egne pensjonsdager for å øke kunnskapen.

Når politikerne i Sverige nå tar grep for å endre pensjonssystemet, gjør de i hovedsak to endringer: Den nedre grensen for uttak av alderspensjon blir endret fra 61 til 64 år, med gradvis innfasing, for å kompensere for økt levealder. Staten tar et større ansvar for den delen av pensjonen svenskene individuelt plasserer i verdipapirer — det de kaller premiepensjonen — ved å tilby et utvalg av trygge forvaltningsalternativer.

Pensjonist i Sverige

Dette for å sikre at innbyggerne investerer i kvalitetssikrede og holdbare fond. Norge anvendte trygdeforordningens bestemmelse om garantitillegg fra EØS-reglene trådte i kraft for Norges del 1. Den norske praksisen ble tatt opp til vurdering i 2013 fordi vi da ble oppmerksom at vår praksis avvek fra de andre nordiske landene.

MINSTEPENSJON I SVERIGE Relaterte emner

Vi lever stadig lenger. Med mindre pensjonene kuttes eller pensjonsalderen økes, vil de økonomiske konsekvensene bli krevende for de nordiske velferdsstatene. Norge er snart alene om å redusere ytelsene for å påvirke folk til å jobbe flere år. I de andre nordiske landene øker pensjonsalderen, mens nivået på den statlige pensjonen opprettholdes. Det er også en målsetting at antall år som pensjonist skal være stabilt. Neste hopp kommer trolig om tre år, da vil pensjonsalderen øke til 63 år hvis riksdagen fortsetter å følge den brede pensjonsavtalen som er inngått mellom regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet og Moderaterna, Liberalerna, Kristendemokraterna og Ceneterpartiet.

MINSTEPENSJON I SVERIGE Kommentarer:
Forfatter om Minstepensjon i sverige
Skogen fra Hamar
jeg liker lese bøker entusiastisk. Se min andre innlegg. jeg liker Flugscheibe Freistil.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net