Bytte Jobb Ferie

  1. Mer om
Bytte Jobb Ferie

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på fire uker og en dag Retten til ferie når man bytter arbeidsplass Det kan være utfordrende å få klarhet i hva skjer med ferien ved jobbytte. Arbeidstaker har både en rett og plikt Ved bytte av arbeidsgiver, vil arbeidstakeren ha rett til å ta ut ferie hos ny arbeidsgiver. Hvor mange feriedager arbeidstaker har rett til Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til

Det er arbeidstakeren og arbeidsgiveren som sammen har plikt til å påse at arbeidstakerne tar ut ferie hvert år. Hvis du har et ønske om å ta ut ferie hos din nye arbeidsgiver, er vårt råd til deg å avklare dette med din nye arbeidsgiver før du tiltrer. Dette gjelder særlig hvis du ønsker å ta ut ferie i perioden kort tid etter du har tiltrådt.

Til tross for at det står i Ferieloven at feriepengene "skal" utbetales i forbindelse med fratreden, har skattemyndighetene uttalt at partene står fritt til å avtale et senere utbetalingstidspunkt.

15 spørsmål og svar om sommerferien

Feriepenger etter jobbskifte Dersom arbeidstaker er i ny jobb og ønsker å ta ut ferie etter jobbskiftet vil vedkommende ikke motta lønn eller feriepenger fra den nye arbeidsgiveren, fordi feriepenger fra det foregående året ikke er opptjent hos den nye arbeidsgiveren. Har arbeidsgiver adgang til å foreta trekk i feriepenger?

I utgangspunktet har ikke arbeidsgiver adgang til å foreta trekk i lønn og feriepenger. Unntakene fra hovedregelen fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-15. I denne bestemmelsen angis uttømmende de tilfellene hvor arbeidsgiver lovlig kan foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. Trekk i lønn og feriepenger kan kun skje dersom trekket er: 1 Hjemlet i lov 2 I forbindelse med tjenestepensjonsordninger 3 På forhånd fastsatt i skriftlig avtale mellom partene 4 På forhånd fastsatt i regler i tariffavtale om lønnstrekk for fagforeningskontingent 5 Gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller grovt uaktsomt har påført bedriften, og at arbeidstaker erkjenner erstatningsansvar skriftlig eller dette er fastsatt ved dom, eller arbeidstaker har rettsstridig fratrådt sin stilling.

Skal det skattes av feriepenger? Dersom arbeidstaker får utbetalt feriepengene på vanlig måte, dvs. Utbetalingen av feriepenger vil i stedet bli oppført som inntekt på selvangivelsen og skattet på vanlig måte i forbindelse med skatteoppgjøret året etter. Ferieåret er det samme som kalenderåret. Du tjener opp feriepengene dine året før. Selv om du ikke har opptjent feriepenger, har du likevel krav på ferie.

Dette gjelder ikke om du begynte i jobben etter 15. Får de som er omfattet av tariffavtale mer ferie? Har du tariffavtale, for eksempel innenfor KS, får du fem ekstra feriedager på toppen av de 25 fra før.

Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, får du i tillegg ekstraferie på seks virkedager. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det vil si at lørdag er virkedag og uken har da 6 virkedager. I praksis betyr dette at 30 feriedager er det samme som fem uker. Hvor lang ferie har deltidsansatte rett på? Deltidsansatte har samme krav på ferie som heltidsansatte. Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett på 25 virkedager ferie. Tariffavtale om ytterligere ferie gjelder også deltidsansatte.

Ferie og sykmelding

Men du kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom du har en 50 prosent stilling og avvikler fire ukers sommerferie, har du brukt alle de fire ukene du har krav på i ferie, selv om noen av dagene er fridager i utgangspunktet. De dagene du normalt har fri regnes i denne sammenheng som feriedager. Inneværende ferieår er samtidig opptjeningsår for neste ferieår. Både opptjeningsår og ferieår følger kalenderåret.

Bytte jobb hva skjer med ferien min?

Det er viktig å ha klart for seg at begrepet «opptjeningsår» kun handler om opptjening av feriepenger, ikke om opptjening av rett til ferie. Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av det arbeidsvederlaget som du har fått utbetalt i opptjeningsåret. Feriepengegrunnlaget skal fremgå av den årlige lønnssammenstillingen tidligere kalt lønns- og trekkoppgave for opptjeningsåret.

Temaet står nærmere omtalt i Ferielovens kapittel 3, som omhandler feriepenger. Her omtales også vilkårene for opptjening av feriepenger under sykdom og foreldrepermisjon: «Som arbeidsvederlag regnes også sykepenger utbetalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioder. Tilsvarende gjelder omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom, jf. Arbeidstakere som er over 60 år, eller fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til 6 virkedager — tilsvarende en uke — ekstra ferie, ifølge ferieloven.

Feriepengene skal da beregnes etter en høyere prosentsats. Du kan selv bestemme når denne ekstraferien skal tas ut. Vær oppmerksom på at ytterligere ferie kan være regulert i tariffavtalen din.

Ferie bare når sola skinner?

Hvis du er over 60 år kan du altså selv bestemme når ekstraferien din skal tas ut, men arbeidsgiver må varsles minst 14 dager før. Ekstraferien kan enten tas ut samlet, eller med en eller flere dager om gangen, ifølge ferieloven § 5.

Deles ekstraferien opp, kan du som arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som du normalt har i løpet av en uke.

I likhet med arbeidstakere under 60 år er du forøvrig forpliktet til å ta ut hele ferien i løpet av ferieåret med enkelte unntak. Hvordan påvirkes ferien av at jeg skal slutte i jobben? Både tidspunktet for ferieavviklingen og utbetalingen av feriepengene kan påvirkes av oppsigelsesetiden din. Du har sannsynligvis rett på samme antall feriedager i løpet av et år, uansett om du skifter jobb eller ikke, men det er et viktig skille mellom feriedager du ikke har brukt opp, og som du kan ta med deg til din nye jobb, og opptjente feriepenger, som normalt skal utbetales siste lønningsdag i et arbeidsforhold.

Det er ferielovens § 8 som omhandler ferieavvikling i oppsigelsestiden. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien din til oppsigelsestiden uten at du samtykker.

Unntaket er hvis du har oppsigelsesfrist på tre måneder eller lenger. Da kan arbeidsgiveren din kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven. Som arbeidstaker kan du motsette deg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden. Men i og med at arbeidsgiver har siste ordet i spørsmålet om når ferien skal avvikles, kan du i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien din i oppsigelsestiden.

Du kan likevel kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristens utløp, dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden 1.

Feriepenger: Hvor mye får du og hva sier loven?

I utgangspunktet skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet ditt opphører. Når arbeidsforholdet ditt opphører, skal du ha fått utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Sykdom i ferien For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt, altså 100 prosent sykemeldt.

Hvis du blir sykmeldt i ferien kan du kreve feriedagene utsatt allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig, «uten ugrunnet opphold», etter at arbeidet gjenopptas.

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien. Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, normalt 4 ferieuker og én dag, og én ekstra uke for alle over 60 år.

Husk at ferie i utgangspunktet er fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte manglede lønn når du tar ferie. Vis mer Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Hvis arbeidstaker velger å avvikle ferie i løpet av permisjonstiden, vil permisjonen forlenges tilsvarende den perioden arbeidstaker har ferie.

Hvis arbeidstaker velger å avvikle ferie i løpet av permisjonstiden, bestemmer arbeidstaker selv når ferien skal avvikles.

BYTTE JOBB FERIE Relaterte emner

Send med epost Som arbeidstaker har du plikt til å ta ferie. Din arbeidsgiver har ansvar for at du faktisk avvikler ferien. Det ligger med andre ord innenfor din arbeidsgivers styringsrett å pålegge deg å avvikle ferie. Unntaket er når du ikke har opparbeidet deg feriepenger fra året før. Da kan du motsette deg å ta ut mer ferie enn hva feriepengene dekker.

BYTTE JOBB FERIE Kommentarer:
Rapportert den Bytte jobb ferie
Kopperud fra Trondheim
jeg liker lese tegneserier skrytende. Se gjennom min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Krav Maga.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net