Kartleggingsprøver I Matematikk 2 Trinn

  1. Mer om
Kartleggingsprøver I Matematikk 2 Trinn

Kartleggingsprøve i regning for 2. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med Disse elevene står i fare for å utvikle matematikkvansker Prøva kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de Kartleggingsprøvene i lesning, regning, engelsk og digitale ferdigheter skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp Kartlegging og oppgaver regning 2 trinn opplegget vil du finne materiell som dekker de samme hovedområdene som nasjonale kartleggingsprøver i regning Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 2.klasse. utvalg av oppgave som de vil møte på ulike kartleggingsprøver på 2.trinn

Resultatene skal ikke brukes til å sammenlikne skoler eller kommuner. De sier ingenting om kvaliteten på en skole. Velkommen til et nytt skoleår Vi har samlet alt du trenger for å komme godt i gang sammen med dine elever i matematikk på ungdomstrinnet. Her finner du alt fra oppstartstips til undervisningsopplegg, samt nyttig informasjon om Maximum.

johannabyjohanna.dk Regning Teaching Funtastic

Funnene hennes tyder derimot på at andelen ikke avtar. Ikke om at lærerne ikke har lyst, men at det er vanskelig, sier Guri Nortvedt. Det koster mye å lage nye prøver, men jeg tror de som bevilger penger, ønsker seg nye prøver. Dessuten har vi mer kunnskap om prøveutvikling enn da vi utviklet de forrige prøvene. Med digitale prøver unngår man at lærere må administrere og rette.

De kan heller bruke tiden til å tolke og følge opp, sier Guri Nortvedt. Breen minnes et nokså informasjonstungt veiledningsmateriell. Jeg husker det som veldig omfattende. Beate Ueland, spesialpedagog i norsk, mener veiledningsmateriellet er mye å sette seg inn i.

Enger — Når det gjelder kartleggingsprøvene i lesing, hjelper jeg til med å bryte ned veiledningsmateriellet og lager tiltakspakker til småtrinnene, sier Beate Ueland. Hun er leseveileder og har norsk som spesialfelt. Når man skal følge opp elevene som trenger det, mener Breen det er vesentlig at forholdene ligger til rette for det.

Det er veldig viktig at lærerne har støtte fra systemet til å gjennomføre kurs og veiledning i mindre grupper for dem som strever, sier kontaktlæreren.

Reindalen skole : Kartleggingsprøve i matematikk og leseferdighet 1

Og på Solheim er de godt skodd. Skolen har en spesialpedagog til nesten hvert trinn og kan dermed følge opp resultatene tett.

Timeplanen er lagt opp slik at alle klassene på 2. Det gjør det enklere å samarbeide på tvers og å lage mindre og mer tilpassede grupper. Hvert av klasserommene på småtrinnet har et eget grupperom.

Trintom skole : Kartleggingsprøver 1., 2. og johannabyjohanna.dk

Vi kan dele de tre klassene i fire, slik at en spesialpedagog har en time med et utvalg elever. Dessuten står ikke læreren alene, men resultatet er et skoleresultat og alle eier utfordringen der.

Dermed kan vi hjelpe hverandre og gi tilpasset opplæring på et tidlig tidspunkt, legger Beate Ueland til. Vi mener det ikke er nødvendig å øve noe mer enn dette, sier Aas. Høyenhall skoles regneprøver har 18 sider med oppgaver. Rektor: Følger retningslinjene Rektor Anne Nyland ved Høyenhall skole sier at de gir disse prøvene for å kartlegge kompetansen til elevene for å kunne tilpasse undervisningen, samt for at elevene skal bli kjent med oppgavetypene. Hun sier at skolen ikke bruker prøvene i undervisningen mellom januar og april.

Skoleprøvens side 4 t. Derimot øver vi på grunnleggende ferdigheter i alle fag hver eneste dag, sier Nyland, som understreker at hun mener skolen følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer.

Hvis det står det på prøven, synes jeg det er veldig klønete. Utdanningsdirektoratet sier man kan bruke eksempeloppgaver til dette formålet. Vi har utarbeidet eksempeloppgaver selv, og disse er ikke like som oppgavene i årets kartleggingsprøve.

Læreren skal selvsagt bruke tid på å forklare eleven hva en kartleggingsprøve er, hvorfor de skal ta den og hva som rent praktisk skal skje, men skolene skal ikke legge opp til spesielle forberedelser utover at elevene skal være kjent med prøveformatet.

Forberedelse og gjennomføring Det varierer fra skole til skole hvordan lærerne mottar informasjon om kartleggingsprøvene. Da intervjuene ble gjennomført i 2016, var det flere av lærerne som fortalte at de mottok informasjon om prøven og gjennomføring fra en av skolelederne ved egen skole.

Veiledningen er todelt, der en del av veiledningen ligger åpent tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, mens den delen som inneholder instruks til gjennomføring og informasjon om oppgavene i prøven, krever pålogging. Mens noen lærere fikk begge dokumentene, mottok andre kun instruksen. De lærerne som hadde tidligere erfaring med gjennomføring av kartleggingsprøver, syntes det var enkelt å sette seg inn i veiledningsmateriellet. Anna fortalte at hun «liker å sitte med [veiledningen] i ro og mak og streke under det som er viktig, sånn i gult, eller ikke sant, eller sånn for meg selv i margen, så det er min forarbeidstid, ja».

De to lærerne som gjennomførte for første gang, var derimot overveldet over hvor mye informasjon det var, og strevde med å holde oversikt. Mens Anita gikk til mer erfarne kolleger for hjelp og støtte, hadde Camilla konsentrert seg om å lese instruksen til gjennomføring grundig. På de fire skolene fortalte lærerne at de samarbeidet med andre lærere på samme trinn om å planlegge gjennomføringen.

Foreldreinformasjon om kartleggingsprøver

Skolenes tilrettelegging har karakter av normering og gir indikasjoner om at kartleggingsprøvene har vært i bruk tilstrekkelig lenge til at skolene har utviklet interne skrevne eller uskrevne retningslinjer for prøvegjennomføring. Lærerne var opptatt av at elevene skal ha like vilkår under prøven.

I to av klassene fikk hun hjelp av en lærer til å observere elevene mens de arbeidet. De sju lærerne vektla betydningen av å skape like vilkår for alle elever på egen skole.

På alle skolene var det lagt til rette for ulike ordninger for å sikre god gjennomføring, som gjennomføring med spesialpedagog eller i liten gruppe. Carina gjennomførte kartleggingen med hele klasser, mens lærerne på skole A, B og D brukte ressurser trinnet hadde, til å dele opp klassene i mindre grupper.

Ulike praksiser ble brukt for å dele opp klasser i grupper. Noen av de lærerne i utvalget som kan karakteriseres som erfarne, gjennomførte kartleggingsprøven effektivt ved å bruke lite undervisningstid til dette. Bente og Brita prioriterte derimot å bruke mye tid.

Storevarden skole : Kartleggingsprøver

De fortalte at de brukte fire skoledager på å gjennomføre prøven med små grupper under kontrollerte forhold. Da kunne de observere elevene.

De la også inn ekstra pauser for å unngå at elevene ble slitne og ukonsentrerte. Anita og Camilla som gjennomførte for første gang, opplevde å streve med det praktiske. Camilla fortalte at situasjonen opplevdes som kaotisk.

Hun strevde med å holde på konsentrasjonen til elevene, og opplevde at elevene ikke arbeidet på samme side som henne eller at de ikke fikk med seg instruksjonene hun ga. Hun valgte derfor å gjennomføre prøven på nytt med enkelte elever.

Carinas gjennomføring med flere klasser på 3. Her ble et eget rom på skolen satt av til gjennomføring og selv om hun da gjennomførte med andre elever enn sine egne, opplevde hun at hun mestret å observere elevene under prøvens gang. Skolene brukte assistenter til prøvegjennomføring på ulike vis, til å holde oppsyn med de elevene som skulle gjennomføre prøven på et annet tidspunkt, til å assistere elever som strevde med å holde konsentrasjon, til å observere bestemte elever eller til å passe tiden under gjennomføringen.

Alle lærerne hadde forberedt elevene sine på prøven. Anita, Brita og Bente fortalte at de også hadde øvd med elevene. Disse tre underviste elever på 1. Mens Anita brukte gamle prøver og laget egne oppgaver med samme format som oppgavene i prøven, brukte Brita og Bente eksempeloppgavene på hjemmesiden til Utdannings-direktoratet og trente elevene på å ta imot instruks og arbeide på tid: «og så lagde vi noen andre oppgaver bare for å kjenne på hvor lang tid ett minutt var, hvor mye man rakk å gjøre på ett minutt, bare bli kjente med det med tiden».

Analysere og følge opp De sju lærerne sa alle at det var enkelt å rette kartleggingsprøvene, men å tolke og følge opp resultatene var mer utfordrende.

KARTLEGGINGSPRØVER I MATEMATIKK 2 TRINN Relaterte emner

Skolen mister muligheten til å finne elevene som trenger ekstra hjelp, hvis elevene skal øve på kartleggingsprøvene. Oversikt over prøvene: Lesing på 1. Skolen har i tillegg valgt å gjennomføre regning på 1. Hva slags oppgaver får elevene: Regning: telle, sortere tall etter størrelse, fullføre tallrekker og regne med pluss og minus Lesing: skrive bokstaver, lese ord og lese setninger Engelsk: gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig Formålet med kartleggingsprøvene: Finne elever som trenger ekstra oppfølging. Det er viktig at disse elevene blir sett tidlig i løpet slik at de kan få tilbud om tilrettelegging.

KARTLEGGINGSPRØVER I MATEMATIKK 2 TRINN Kommentarer:
Rapportert den Kartleggingsprøver i matematikk 2 trinn
Handeland fra Harstad
Se gjennom min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som cnapan. Jeg nyter lese bøker mer.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net