Dokumentavgift Fritak

  1. Mer om
Dokumentavgift Fritak

Overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller overføring av fast eiendom til ektefelle ved skifte av felleseie ved separasjon eller skilsmisse overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd arv i samsvar med arvelovens regler Hovudregel for dokumentavgift Det skal som hovudregel alltid betalast dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører grunnboksheimel

Alt du trenger å vite om dokumentavgift Visma Blog

En rekke aktører har i påvente av høringsnotatet avventet å tinglyse hjemmelsoverføringer i forbindelse med omorganiseringer. Dersom reglene vedtas i den form som fremkommer av høringsnotatet vil det ikke være mulig å oppnå avgiftsfritak ved å avvente hjemmelsoverføring for allerede gjennomførte omorganiseringer.

Som en følge av dette, unnlot en å tinglyse hjemmelsovergangen, med den følge at det ikke var samsvar mellom hjemmelshaver som framgikk av grunnboken og den reelle eier. Fritak — fremme hensiktsmessig omorganiseringer og sikre bedre opplysninger i grunnboken Utvidelse av fritaket til å omfatte transaksjoner som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter reglene i skatteloven, er dels begrunnet i at dokumentavgiften ikke skal hindre gjennomføring av omorganiseringer som ellers er bedriftsøkonomisk hensiktsmessige.

Et annet formål med fritaket er å bidra til å heve kvaliteten på informasjonen som framgår av grunnboken. Fritaket bidrar til at det er den reelle eieren som også er hjemmelshaver til eiendommen.

Noen av dagens fritak vil bli erstattet med de nye hjemlene. Dette har blitt en betydelig inntektskilde for Staten, etter hvert som prisene på boliger stiger, øker også inntekten til staten. For 2020 anslår man at avgiften utgjør mellom 10 og 11 milliarder kroner. Dokumentavgiften blir også kalt «flytteavgiften», og mange mener den er svært uheldig, siden den ofte treffer unge mennesker i alderen 20 til 40 år som sitter med store lån.

Dokumentavgiften blir da en ekstra belastning i en allerede presset økonomisk situasjon. Vi har også en kultur i Norge for å flytte mye, og kjøpe og selge bolig relativt ofte. Og dokumentavgiften skal betales for hver gang man kjøper ny bolig. Gjennom et helt liv betaler én person gjerne dokumentavgiften tre til fem ganger. Det er Statens kartverk som er ansvarlig for å kreve inn dokumentavgiften.

Huske også på at du skal betale tinglysingsgebyret i tilegg. Dette gebyret er for tiden på rundt 500 kroner per tinglyst dokument, og dette dekker de faktiske kostnadene for behandlingen av tinglysingen hos Kartverket.

Dokumentavgift ved samlivsbrudd

Kravet for dokumentavgiften og tinglysingsgebyret sendes ut samme dag som tinglysingen, og det er en betalingsfrist på 14 dager på kravene. Husk også på at selv om du har krav på fritak fra dokumentavgiften, må du likevel betale tinglysingsgebyret.

Det er mulig å la være å tinglyse dokumentene - da kan du unngå dokumentavgiften. Tinglysingen er i utgangspunktet frivillig.

Dokumentavgift ved samlivsbrudd

Men hvis du ikke tinglyser, eier du i prinsippet heller ikke eiendommen, siden det ikke er registrert et eierskifte i grunnboken. De fleste må låne i banken for å betale for kjøp av eiendom, og banken krever normalt sett at man har eiendomsrett til den boligen som stiller som pant for lånet.

Skulle tidligere eier få økonomiske problemer, risikere du også å miste boligen siden du ikke er registrert som eier. Det er i tillegg en fordel å tinglyse eierskapet til en bolig av praktiske årsaker, som hvilke opplysninger som føres i skatteoppgjøret. Selv om det er mulig å unngå dokumentavgiften på denne måten, kan det straffe seg senere og både føre til merarbeid og usikkerhet.

Tinglysing og betaling av dokumentavgiften Med mindre du er førstegangskjøper selger du som oftest bolig i forbindelse med kjøp av ny bolig. Når avgift helt eller delvis betales tilbake etter klagebehandling eller rettsavgjørelse, betales også erlagte renter tilbake.

Rentegodtgjørelse under kr. Arv etter testament gir ikke fritak for dokumentavgift. De som er tilgodesett i et testament må som en hovedregel betale ordinær dokumentavgift.

Skiftes boet offentlig, blir hjemmelen ved tinglysing av et skifteskjøte, overført direkte til den som skal overta eiendommen og det betales dokumentavgift en gang. Skiftes boet privat, blir hjemmelen overført til de selvskiftende arvinger ved en hjemmelsanmerkning i grunnboken, jf tinglysningsloven § 14, 1. En arving kan ikke fra samme arvelater kreve verdsettelse etter disse reglene for mer enn én eiendom eller de andeler han mottar i en eiendom.

Ektefeller eller samboere ansees i denne henseende som én arvelater, selv om ekteskapet eller samboerskapet er opphørt ved døden.

DOKUMENTAVGIFT FRITAK Relaterte emner

Til dømes dersom du skal overføre eigedom til ektefelle. Krav om fritak må du skrive i skøytet. Kven slepp å betale dokumentavgift? I lov om dokumentavgift og i Stortingets vedtak om dokumentavgift er det gitt fritak frå plikta til å betale dokumentavgift i enkelte situasjonar. Ei fullstendig oversikt over alle fritaksgrunnane finn du i rundskrivet om dokumentavgift frå Skattedirektoratet. Her gir vi deg ei oversikt over dei vanlegaste situasjonane der dokumentavgifta blir heilt eller delvis redusert.

DOKUMENTAVGIFT FRITAK Kommentarer:
Forfatter om Dokumentavgift fritak
Ottesen fra Sandnes
Anmeldelse min andre innlegg. En av mine hobbyer er jōdō. jeg er glad i rapporterer norske nyheter egentlig.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net