Yr No Skogn

  1. Mer om
Yr No Skogn

Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt. Redaktør: Ingrid Støver Jensen; Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen Levanger (Trøndelag), 63 moh. Trykk for å vise informasjon om dette stedet. VærvarselVærvarsel · I nærhetenI nærheten Levanger (Trøndelag), 49 moh. Trykk for å vise informasjon om denne staden Levanger (Trøndelag), 233 moh. Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt. Redaktør: Ingrid Støver Jensen Levanger (Trøndelag), 60 moh. Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt. Redaktør: Ingrid Støver Jensen

Personvernerklæring Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Omsynet til nynorskbrukarane og nynorsken er ein del av dette. Difor må staten stilla språkkrav når dei gjev mediestøtte og ta vare på dei media som er viktige for nynorsken og dei andre mindre brukte språka Noreg har eit særleg ansvar for.

Framtida er digital, og me treng språkteknologi på både nynorsk og bokmål. Ressursar som ordbankar må vera opne og tilgjengelege slik at det blir lett å tilby digitale tenester på norsk, inkludert taletenester. Alle offentlege tenester som vert digitaleiserte, må koma på nynorsk og bokmål på same tid, og nynorsk må vera eit krav når staten stør til dømes utvikling av automatiserte omsetjingstenester.

Ordbøker som Norsk Ordbok må bli vidareførte, oppdaterte og fulldigitaliserte. I framtida må ein kunna prata dialekt til kjøleskapet sitt og andre språkteknologiske verktøy. For å få til dette vil Norsk Ordbok, Språkbanken til Nasjonalbiblioteket og dei mange språksamlingane kringom på universiteta vera avgjerande viktige — viss dei vert digitaliserte og tilgjengelege. I tillegg har me spelt inn at minst 25 prosent av lover må koma på nynorsk, at nynorsk og bokmål er skriftspråk, ikkje målformer, at universitets- og høgskulesektoren må bli meir nynorskvenleg, at lærarstudentar lærer å læra vekk nynorsk, og at den språklege jamstillinga bør grunnlovsfestast.

Dessutan vil me at staten Noreg skal arbeida for språk som ein menneskerett. Lyst til å veta meir? Les alle innspela våre på malungdom. Bygdepride blei først arrangert i Ørsta og Volda våren 2018, og sidan har det kome til tilsvarande markeringar både på Stord og i Sogn og Fjordane.

Storapride vart arrangert for første gongen på seinsommaren i fjor og gjentek suksessen i august i år, og i Sogn og Fjordane arrangerer dei i juni pride for aller første gong. Me har snakka med leiarane av Storapride og SoFjo Pride, Anna Sofie Ekeland Valvatne og Sandra Edith Tenud, om det å vere skeiv på bygda, organiseringa av pride og til sist litt om nynorsken sin plass i det heile.

Etter ein vellukka Bygdepride i Ørsta og Volda tok ideane til å realisere seg. Dei to prideleiarane peiker på fleire moglege årsaker til den plutselege spreiinga av pride på Vestlandet. Det har skjedd seinare enn andre plassar i landet, men når det fyrst skjedde, så gjekk det i rekordfart! Bygdepride braut ein barriere for trua på at ein kan få til pride på bygda.

Se havnivå, tidevann og vannstand johannabyjohanna.dk

Det handla om at ein fekk sjå at det er mogleg å samle folk, fortel Sandra. Storapride og SoFjo Pride fått mykje støtte og positive tilbakemeldingar både frå einskildpersonar og frå fleire organisasjonar og kommunar. Likevel har det òg vore einskilde negative røyster. Me må jobba for å fiksa desse haldningane.

Målet om å opne opp har ikkje vore utan frukter. Anna Sofie fortel at fjorårets Storapride har bidrege til å påverke openheita og haldningane til folk: Då me skipa til pride i fjor, starta me ein debatt som ikkje hadde vore i kommunen tidlegare.

Det førte til at lærarar, foreldre og andre ansvarspersonar snakka med borna sine om seksualitet og kjønn. Det hadde nok veldig mange av dei ikkje gjort om det ikkje var for Storapride. Og det er jo nett det me vil at dei skal gjera! Eg veit òg at dei som ikkje var så opne om seksualiteten sin, no har blitt noko opnare. I Sogn og Fjordane vil dei òg nytte dialog som middel i møte med kritikarane: Me tek kontakt med dei for å få dei med på å feire, høyre appellar, samtale, ta seg ein øl og høyre konsertar.

Me endrar ikkje ting ved berre å gå i fakkeltog, men ved samtale og samling. Over heile kloden markerer og feirar ein dette. Dette er noko dei er stolte av å vere ein del av, og som blir vektlagt i årets Storapride — Eg blir så utruleg stolt når eg ser attende på historia til rørsla eg er ein del av.

Me er komne så utruleg langt sidan Stonewall, men me har framleis langt att å gå. Når me ser attende på alt me har fått til tidlegare, gjev det oss pågangsmot. Me ser at det nyttar, at me kan endre ting om me berre jobbar på og står saman. Både Storapride og SoFjo Pride ønskjer å vise at dei er ein del av ei større, internasjonal rørsle, og med det vise solidaritet og samhald med LHBTI-personar på tvers av landegrenser, mellom anna i appellar og parolar.

Me utgjer jo ikkje ein enormt stor del av samfunnet, så då slår ein seg jo saman på tvers av grenser, både geografiske og kulturelle, fortel Sandra. Folk i Sunnhordaland skal kjenne at dette er deira arrangement, fortel Anna Sofie: Hadde me berre lagt ut tekst på bokmål eller engelsk, hadde det verka som noko som kom langt vekke ifrå.

Sjokkbrekk hos gullsmed og væpnet aksjon på Skogn

Samstundes er det viktig for oss å markere nynorsk når me går inn i Vestland fylke. Om me skal halde fram med pride i det nye fylket, så kjem me til å halde fram med det på nynorsk, slår ho fast. Anna Sofie meiner pride på nynorsk og i lokalsamfunna kan bidra med noko eige til feiringa: Det gjer at fleire kan finna seg ein stad i rørsla. Om det berre er noko som skjer i Oslo eller Trondheim, så klarar ikkje nødvendigvis ei bifil jente frå Stord å kjenna seg att i rørsla, men når ein ser folk ein kjenner, ser språket sit, ser politikarane sine, så ser ein seg sjølv i rørsla.

Det handlar om identitet! Med slangane i full sprut prøver dei forgjeves å sløkkja Fantoft stavkyrkje som står i full brann. Då brannen er under kontroll og stavkyrkja ligg i ruinar, finn politiet ein halshoggen hare ved kyrkjedøra.

Det set i gang ei omfattande politietterforsking. Eldpåsetjinga av Fantoft stavkyrkje er berre byrjinga: Kort tid etter brenn ei rekke kyrkjer ned, og ein norsk musikar — Varg Vikernes — vert arrestert, mistenkt for nedbrenninga av stavkyrkja.

Med det kravlar eit nytt miljø opp frå mørkeret: det norske black metal-miljøet.

Les også: Pwc strategi

Svartmetall som musikksjanger hadde på dette tidspunktet ei særs kort historie. På slutten av 80-talet fanst det berre to skandinaviske black metal-aktørar: norske Mayhem og svenske Bathory. I likskap med mange andre band på denne tida, spelte dei aggressiv og intens metal med eit antireligiøst og mørkt image. Likevel gjorde Mayhem og Bathory musikksjangeren meir populær i Noreg, og danna eit fundament for ei ny bølgje black metal, som får mykje merksemd på kort tid, på grunn av kyrkjebrannane.

Alle dei store norske medieaktørane engasjerte seg i saka — og avisene spekulerer blant anna i okkultisme og sataniske praksisar i musikkmiljøet. Mediedekninga av black metal-miljøet førte ikkje berre til ekstremt god PR, dei vart òg stempla som satanistar. Men var den ferske norske bølgja ei satanisk rørsle, eller var det eit uttrykk for noko anna? Skjerande gitartonar og dundrande slagverket er trekk som går igjen i mange metalsjangrar. For mange er det utfordrande å lytta på og vil høyrast ut som støy for eit uerfarent øyra.

Men dei norske black metal-musikarane anerkjende ikkje den allereie eksisterande metalmusikken; dei meinte han framleis var altfor tilgjengeleg og kommersiell. I den nye bølgja black metal vart den teknisk krevjande instrumentbruken bytt ut med repetitive melodiar og rytmar, i forsøk på å skapa eit atmosfærisk lydbilete.

Med forvrengd, skrikande vokal innpakka i særs låg studiokvalitet vart black metal definert på ny. Plateomslaga vart meir og meir minimalistiske og produksjonskvaliteten vart kraftig svekt. Di styggare lydbilete ein hadde, di betre.

Den nye bølgja gjorde med det motstand mot marknadskreftene. Dette utgjorde eit paradigmeskifte innan black metal. Det er lett å forstå skuldingane media spreidde om musikkmiljøet i 1993: Den mørke klesstilen og det blasfemiske, musikalske uttrykket deira, førte til at utanforståande fort stempla dei som satanistar.

Ja, mange av songtekstane tok opp sataniske ritual og praksisar, men realiteten er litt meir omfattande enn det. Mange songtekstar var ikkje berre antikyrkjelege, dei skildra òg eventyrlege forteljingar om Norden, om den norske naturen og om norrøne krigarar. I songen «A Blaze in the Northern Sky» skrik Darkthrone at It took ten times a hundred years before the King of the Northern Throne was brought tales of the crucified one Norden hadde klart seg godt i tusen år med åsatrua før evangeliet frå Midtausten tok over.

Varg Vikernes, mannen bak einmannsbandet Burzum, som òg vart dømd for drap, meiner at det er ein rettvis hemn å brenna kyrkjer, fordi mange kyrkjer er bygde oppå heilage norrøne plassar. I ein av songane hans, «Jesu Død», tydeleggjer han synet sitt på kristendom. Og det er tydeleg kven som er fienden. Songtittelen til Gorgoroth «En stram lukt av kristent blod» gir oss tydelege indikasjonar på kva det norske black metal-miljøet meinte om kyrkja.

Sjølv om black metal-musikarane mildt sagt ikkje tolererte kyrkja, var det ikkje på eit reint ateistisk grunnlag, men heller på eit heidensk fundament. Vikernes og Bjørn Inge Tunsberg, to musikarar som i lag sette fyr på Åsane kyrkje, påstår at kristendommen har øydelagt førkristelege kulturar — deriblant den norrøne åsatrua. Den norske bølgja black metal viser sitt hat mot kyrkja, som dei ser på som inntrengande og øydeleggjande på den «ekte» norske kulturen.

I staden for framhevar dei åsatrua i musikken. På jernbanestasjonen i Levanger siver vannet stadig nærmere togskinnene, men selve stasjonen er ikke stengt for trafikk.

Verre lenger sør - Vi har stengt strekningen mellom Skogn og Levanger på grunn av vann.

Levanger 14

Etter historietimen i Værdal fortsetter vi mot Levanger, Skogn og Stjørdal. Hele veien er det småkuppert og muligens vi må finne alternative veier bort fra motorveiene. Når vi kommer til Stjørdal må vi ta gamleveien inn til Trondheim. Ellers i Norge og verden Alvorlig underbemanning blant politijuristene i landet Politijuristenes leder melder om krise i alle Norges politidistrikter på grunn av underbemanning blant juristene. Interne bekymringsmeldinger som NRK har fått tilgang til viser flere problemstillinger i politiet: Alvorlig underbemanning blant juristene, mange jobber seg syke, grove saker blir liggende over ett år og ferdig etterforskede saker blir liggende urørt.

En av bekymringsmeldingene NRK har fått tilgang til gjelder Øst politidistrikt hvor tre jurister i en periode måtte fylle sju stillinger. Der omtales blant annet en ubehandlet begjæring om besøksforbud, hvor en voldsdømt mann med rusproblemer hadde sendt trusler til en kvinne i form av bilder av en pistol og kvinnen med et kulehull i panna. Frykter overdiagnostisering av ruspasienter i Midt-Norge Alle ruspasienter tilhørende Helse Midt-Norge fra 2016 til dags dato er diagnostisert med alvorlig psykisk lidelse.

Olavs hospital slått alarm.

YR NO SKOGN Relaterte emner

På jernbanestasjonen i Levanger siver vannet stadig nærmere togskinnene, men selve stasjonen er ikke stengt for trafikk. Verre lenger sør - Vi har stengt strekningen mellom Skogn og Levanger på grunn av vann. Det er den eneste stengingen foreløpig, så skal vi ta en ny beslutning på 15. Det sier pressevakt i Jernbaneverket, Kjell Bakken. Han er ikke kjent med umiddelbare planer om å stenge flere strekninger i Midt-Norge.

Yr No Skogn
YR NO SKOGN Kommentarer:
Forfatter på Yr no skogn
Tveit fra Vadsø
Bla gjennom min andre innlegg. En av mine hobbyer er Autorennen. Jeg trives utforske norske bøker skrek.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net