Trondalen Barnehage

  1. Mer om
Trondalen Barnehage

Trondalen barnehage er en fire avdelings barnehage for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger idyllisk til på Gressvik i Fredrikstad Les mer om våre tjenester Se dine barnehager · Addresse: Trondalsveien 30B, 1621 Gressvik, Fredrikstad · Eierform: Privat · Antall barn: 76 barn · Alder: 1 - 5 år · Type: Ordinær barnehage Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Trondalen Barnehage, 957109713. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og Nå er det klart - Trondalen barnehage på Gressvik i Fredrikstad er kåret til den beste av alle landets barnehager

På en side byr forfall og utdaterte løsninger på sine begrensinger, mens man på den andre vokser seg ut av arealene som i dag finnes til disposisjon. Vi har sett på muligheten for å løse begge disse organisasjonenes utfordringer på området som Gresvik IF i dag disponerer alene.

Preferanser Takk for at vi kan lagre dine egne preferanser om opplevelse av vår site som informasjonskapsler hos deg.

Disse informasjonskapslene inneholder verdier basert på valg du har gjort for å skreddersy din opplevelse av vårt nettsted.

Det vitner om at foreldrene flest er veldig fornøyde med barnehagetilbudet sitt. Noe også alle foreldreundersøkelser de siste årene har bekreftet. Dette barnehageåret skal vi fordype oss i månedstemaer. Temaene skal gå som en rød tråd gjennom hele barnehagen og inspirere barn og voksne til lek, aktiviteter, turer, kultur, kunst, sang, dans, drama, glede og humor.

Etter jul vil vi ha oppstart for barnehagens eget jubileums prosjekt som har fått navnet «I møte med Astrid Lindgren». Trondalen barnehage har 20 års jubileum i Dette skal feires med familiejubileumsforestilling på Paviljongen på Gressvik. Vi skal samarbeide med musikkforeningen Viken. Vår kulturelle barnehagesekk åpnes fredag 12.

Her er finalistene til Årets barnehage

Barnekulturen i Trondalen barnehage skal forstås som kultur av, med og for barn. Barna skal delta i kulturen, skape kulturen og delta i planleggingen av innholdet til familiefesten.

I Rammeplanen for barnehagen står det at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Personalet i Trondalen barnehage reflekterer tilstadighet over hvilke muligheter vi gir guttene og jentene i barnehagen. Vi som er voksne i barnehagen skal fremme og praktisere like muligheter for guttene og jentene. Likestilling i barnehagen handler om å være innovativ og opptatt av barnehagepolitikk. Likestilling omhandler både menn og kvinner i barnehagen.

Vi jobber med å skape utvikling av pedagogikken og styrke leken slik at den fremmer likestilling for barna. I uke 43 vil vi samarbeide på tvers av avdelingene og barnegruppene i forbindelse med markeringen av FN- uken markeres FN-dagen hvor barn og voksne i hele barnehagen lager mat fra mange land.

Fellesskap Rammeplanen for barnehager sier at Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg, medansvar samt respektere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Vi i Trondalen barnehage ønsker at alle barna skal være inkluderende mennesker både som barn og etter hvert som voksne.

Trondalen er årets barnehage

Det er viktig å vise toleranse ovenfor andre mennesker som nødvendigvis ikke er lik som en selv. Vi ønsker at barna skal se og respektere at vi er forskjellige om det er utseende, kultur, funksjonsevne, kjønn eller andre ulikheter.

De syv fagområdene i rammeplanen Språk, kommunikasjon og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt språk.

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Barn kopierer voksnes kommunikasjonsform og språkbruk. Derfor er det avgjørende at vi voksne er reflekterte og gode språklige rollemodeller.

Språk og fantasi skapes og utvikles gjennom bøker. Å lese for barna skaper samhørighet og godeopplevelser mellom barn og voksne.

Når vi leser for barna lager vi en rolig og god situasjon som krever oppmerksomhet fra de som deltar i lesestunden. Vi gir barna mulighet til å oppleve en annen verden eller en verden vi allerede kjenner til. Mange bøker gir også viktig kunnskap og perspektiv på en del faktorer i våre eller andres liv.

Høytlesning gir god språklig gevinst ved at det styrker utviklingen av både talespråk og leseskriveferdigheter viser forskningen. Barna får økt lyst til å lese selv og gir i tillegg økt sannsynlighet for at barna blir glade i å lese senere i livet. HUSK: Et nettbrett blir aldri en fullgod erstatning for en voksen samtalepartner.

Med en papirbok følger det alltid med en voksen. I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er aktive og det er gjennom kroppen de uttrykker seg. Kontakten med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Det har stor betydning for barnas sosiale kompetanse. Varierte aktiviteter og et sunt kosthold har stor betydning for den motoriske utviklingen og for kroppsbeherskelsen.

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å skape noe felles, bidrar til samhørighet. Rammeplanen 2011 kap. Hvordan de blir utført varierer fra avdeling til avdeling. Dette fordi barna på avdelingene skal få være med å medvirke på veien videre med prosjektene. Fagområdet omfatter mye. Det handler om å skape, være kreativ og forstå.

Årets barnehage er i Fredrikstad

Herunder har vi tema kunst, musikk, dans, kulturforståelse og drama. Vi vil gi barna et mangfold av opplevelser gjennom kunstutstillinger, konsert, danse, føle musikken, male, matprosjekt, FN-dagen, og teaterbesøk. Det er viktig å gi barna opplevelser gjennom egen deltakelse i alle de områdene. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Det er ett mål at barna skal få en begynnende forståelse av betydning av en bærekraftig utvikling. Rammeplanen Vi ønsker at barna skal bli glad i naturen. De skal lære seg å se sammenhengene i naturen samt mellom menneskene og naturen. Vi bruker det flotte nærmiljøet vi har her i Trondalen til å gi barna gode opplevelser. Vi oppmuntrer barna til undring, prøve seg på nye oppgaver ved bruk av teknikk, at de skal få nye kunnskaper og flest mulig erfaringer ved å ferdes i naturen.

Rammeplanen Vi ønsker gjennom dette tema å legge grunnlaget for at barna i vår barnehage skal bli gode samfunnsborgere. Gjennom dette arbeidet vil vi bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige og at det gis ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Her er det viktig å jobbe i smågrupper. Det er viktig at vi voksne i barnehagen møter barnas spørsmål og undring med alvor og respekt.

Vi skal skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler. Vi må være bevisst den betydningen personalet har som forbilder og opptre slik at barna kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre. Rammeplanen for barnehager skriver: Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi vil at barna i Trondalen barnehage skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.

Skogen, GIF sitt anlegg, biblioteket på Gressvik, Gressvik Torv,Kirken, Lerkeveien eldresenter, barnehagene og skolene i nærmiljøet er steder barna opplever gjennom barnehageåret. Vi vil at barna skal erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Vi vil at alle barna skal oppleve at vi tar like mye hensyn til gutter og jenter. Barn er tidlig opptatt av tall og telling.

De utforsker rom og form. De argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. I følge Rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna blant annet opplever glede over å utforske og leke med tall, former.

Barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. De erfarer, utforsker og leker med form og mønster. I samlingsstunden teller vi hvor mange barn og voksne som er tilstede, det synges sanger og fortelles eventyr som inneholder tallbegrep og telling forlengs og baklengs. Vi leser og jobber med begrepene over, under, gjennom osv. Benytter rim og regler, ellinger, farger og spill. Barna er med å dekke bordet og hente frem riktig antall glass, asjetter, kniver og gafler.

Mye av dette opplever vi også ute i naturen.

Her er finalistene til Årets barnehage PBL

Vi voksne skal være bevisste på eget begrepsbruk og matematiske fenomener, være lyttende, kreative og oppmerksomme i forhold til den matematikken barna uttrykker gjennom, lek, samtaler og hverdagsaktiviteter.

Vi undrer oss sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelse, antall samt stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnas hjem». Maxiklubben er et tilbud for de eldste barna i barnehagen. Året er det 5 Maxibarn på Revehiet og 12 Maxibarn på Bjørkestubben. Vi vil gi Maxibarna et variert tilbud med vekt på lek, kunnskap, læring og ulike opplevelser. Maxibarna i Trondalen barnehage skal oppleve glade dager som de eldste barna i barnehagen.

De skal ha god tid til å leke. Glede og humor skal ha en stor plass. Det er i leken læring og utvikling finner sted. Leken engasjerer, sosialiserer, løser konflikter og utfordringer, utvikler språk, identitet og selvrespekt. Leken er et redskap for å forstå virkeligheten. Vi vil alltid ha leken i fokus. Oppgaver og aktiviteter skal oppfattes lystbetont og morsomt. Barna skal oppleve at vi voksne har forventninger til dem. Målbare forventinger som de kan klare. Den viktigste faktoren for at barn skal klare seg bra på skolen er hva de har med seg i «ryggsekken» av selvfølelse, selvtillit og gode barndomsminner.

Målet med Maxiklubben er å gi barna en god avskjed med barnehagen, samtidig som de skal glede seg til skolen. I Maxiklubben skal det jobbes bevisst med å forberede barna til skolestart.

Trondalen Barnehage

Vi samarbeider med skolene i nærmiljøet og vet hva skolen forventer av førsteklassingen. Vi skal trene på blyantgrepet, bevisstgjøre barna på bokstaver, bokstavlyder ordlyder, og oppmuntre dem til å skrive selv.

Vi benytter Maxiklubben til å bli selvstendige, noe som kreves på skolen med mindre voksentetthet. Barna skal lære å pakke sekk, huske beskjeder, hygiene, kosthold, hjelpe andre, trafikkregler, gi beskjed hvor de vil leke og IKT. Rammeplan for Barnehagens innhold ligger til grunn for alle våre planer og aktiviteter i Maxiklubben.

Kan man leie Ulvesletta? I løpet av året får vi mange henvendelser om å leie Ulvesletta til bursdager, foreningsaktiviteter eller firmasamlinger. Vi leier ikke ut plassen - men den kan lånes! Vi har ikke noe utleiesystem og tar ikke noe ansvar for å organisere utlån av Ulvesletta, men vi har noen retningslinjer som vi ber om at folk respekterer: Ulvesletta er tilrettelagt av speiderne for å drive speideraktiviteter.

TRONDALEN BARNEHAGE Relaterte emner

Prosjektere forprosjekt, et kombinasjonsbygg for Gresvik IF og Trondalen barnehage Prosjektbeskrivelse I Trondalen finner vi Gresvik IF og Trondalen barnehage sine lokaler, i flotte naturnære omgivelser. Begge organisasjonene er godt etablerte i området, men har på hver sin side av veien utfordringer av ulik karakter. På en side byr forfall og utdaterte løsninger på sine begrensinger, mens man på den andre vokser seg ut av arealene som i dag finnes til disposisjon. Vi har sett på muligheten for å løse begge disse organisasjonenes utfordringer på området som Gresvik IF i dag disponerer alene. Uten å utvide fotavtrykket til eksisterende bygg merkbart, vil man kunne føre opp et nytt bygg som kan tjene til begge organisasjonenes formål — og ikke minst utvide tilbudet som allerede finnes i dag. Med driftstid på ulike tider av døgnet, vil funksjoner som treningsrom og aktivitets-rom kunne deles mellom organisasjonene.

TRONDALEN BARNEHAGE Kommentarer:
Forfatter om Trondalen barnehage
Høiland fra Drammen
Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Schleusensport. jeg liker lese romaner for det meste.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net