Afp Regler 2018

  1. Mer om
Afp Regler 2018

Du kan laste ned vedtektene og vedtektenes vedlegg ved å klikke på ikonene i høyremenyen Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år og forslaget som er beskrevet i høringsnotat fra 17.10.2018. Du kan lese gjeldene regler for AFP i privat sektor på afp.no, men husk at dette kan bli Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en gunstig og god ordning for alle arbeidstakere som jobber i organiserte bedrifter med AFP i tariffavtalen Utredningen av en mulig reformert AFP-modell i privat sektor er lagt I 2018 ble NHO og LO enige om å gjennomføre en utredning av en ny

Blant de viktigste målene med pensjonsreformen var å stimulere folk til å stå lengre i arbeid og samtidig gjøre systemet mer rettferdig. I tillegg var retten til å gå av med tidligpensjon forbeholdt noen, men ikke alle arbeidstakere.

Viktige begreper: Alleårsopptjening: Tidligere var det slik at pensjonen ble beregnet utfra de tjue best betalte årene i arbeidslivet besteårsregel. Da kunne en person som bare hadde jobbet i tjue år, men i full stilling, få langt bedre pensjon enn en som hadde jobbet deltidsstilling i flere tiår. Slik er det ikke lenger. Nå teller alle årene man er i arbeid fra 13 til 75 år og all inntekt fra første krone er pensjonsgivende.

Det betyr at hvis man arbeider deltid i noen år, vil den oppsparte pensjonen bli lavere enn i fulltidsstilling fordi man har lavere lønn, men alle år man jobber deltid gir pensjon.

Mange kvinner har lav eller ingen inntekt i småbarnsperioden. Etter pensjonsreformen gir omsorg for barn under seks år pensjonsopptjening. Hvis man har en jobb hvor man tjener mer enn 4,5G, regnes pensjonen utfra lønnen.

Dette bør du vite om AFP

Mottar man barnetrygd, godskrives omsorgsopptjening automatisk i de årene man har barn under seks år. Oppgjørsform NHO er innstilt på å gjennomføre oppgjøret som et samordnet oppgjør, på en viktig betingelse: Forhandlinger og eventuell streik knyttet til spørsmålet om reise, kost og losji skal begrenses til Industrioverenskomsten.

LO ønsker imidlertid at alle forbundene skal ha streikerett på dette spørsmålet, og oppgjørsformen er derfor p. Hvis partene ikke blir enige om premissene for et samordnet oppgjør, vil det bli et forbundsvist oppgjør. Her er de viktigste vedtakene gjort av NHOs representantskap før lønnsoppgjøret 2018: Konkurranseevnen må styrkes.

Uttak av delvis AFP krever arbeidsgivers samtykke. AFP opphører ved fylte 67 år. Har du rett til alderspensjon fra BKP, får du alderspensjon fra måneden etter fylte 67 år. Vilkår Det er fastsatt vilkår som gjelder for å få AFP, og som avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år. Det er en økning på 12 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2018.

Da var det 76400 mottakere.

Livsvarig AFP for

Det er ikke mulighet til å motta pensjon og arbeide med full lønn i offentlig sektor samtidig. Hvordan blir de nye samordningsreglene? Pensjon fra eksisterende ordning inkludert folketrygd er 66 prosent av inntekt før levealdersjustering. Å beregne hva tjenestepensjonen skal bidra med i tillegg til folketrygden kalles samordning. Det har hittil manglet samordningsregler for de som får pensjon fra den nye folketrygden for de født i 1954 eller senere.

Disse reglene er nå på plass. Reglene utformes slik at alle vil få utbetalt tjenestepensjon, og er også justert slik at det blir noe større uttelling for de som står lengre i jobb for de eldste av disse overgangskullene. Pensjonen utbetales livsvarig.

Dette er det samme prinsippet som gjelder i privat sektor. Du tjener opp AFP ved at 4,21 prosent av lønn inntil 7,1 G legges i en pensjonsbeholdning. For å unngå lave utbetalinger, foreslås det at årlig påslagspensjon minst må utgjøre 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp for at det gis mulighet for gradert uttak.

Det blir lettere å få AFP ved sykdom

Det foreslås at påslagspensjon skal kunne kombineres med arbeid uten at pensjonen blir avkortet. De som har minst ett års samlet tjenestetid, får en oppsatt rett til påslagspensjon i dag gjelder minstekrav på tre år, dersom et medlem fratrer før pensjonering. Matrisen nedenfor viser pensjonsopptjening i kroner og i prosent av pensjonsgrunnlaget ved pensjonsgrunnlag kr 400 000 til kr 1 162 596 12 G: Påslagspensjonen har svært mange likhetstrekk med hybridpensjon etter tjenestepensjonsloven med garantert regulering av pensjonsbeholdningen i opptjeningstiden i samsvar med alminnelig lønnsvekst G-regulering.

Hybridpensjon er imidlertid en mer fleksibel produktløsning hvor medlemmene som en hovedregel tilbys investeringsvalg.

AFP: Dette er målene for en ny modell

NHO gir i sin høringsuttalelse til høringsnotatet av 17. Betinget tjenestepensjon Det foreslås regler for en ytelse som omtales som betinget tjenestepensjon for personer født i 1963 eller senere.

Opptjening av betinget tjenestepensjon skal skje fra 1. Det foreslås at følgende hovedvilkår skal gjelde for betinget alderspensjon: Det foreslås at kun medlemmer som ikke har rett til privat eller offentlig Avtalefestet pensjon AFP, gis betinget tilleggspensjon som et tillegg til alderspensjonen. Det foreslås at betinget tjenestepensjon skal tjenes opp med tre prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning fram til og med det året en fyller 61 år.

Det foreslås at opptjeningen akkumuleres i en beholdning. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Ved uttak beregnes den årlige pensjonen ved å dele den betingede beholdningen med folketrygdens delingstall.

Veiviser i pensjonsjungelen Bioingeniøren

Ved uttak av betinget tjenestepensjon etter 70 år, legges delingstallet ved 70 år til grunn. Det foreslås at betinget tjenestepensjon ikke kan tas ut gradert eller stanses etter uttak.

Departementet foreslår at betinget tjenestepensjon reguleres i tråd med alderspensjon fra folketrygden både i opptjeningstiden og i utbetalingstiden. Overgangstillegg Det foreslås regler for et overgangstillegg som skal gjelde for årskullene 1963-1970.

Enighet om ny pensjons­løsning for offentlig sektor

Det foreslås at følgende hovedvilkår skal gjelde for overgangstillegget: Overgangstillegget skal utgjøre 0,15 G for 1963-kullet. For hvert påfølgende årskull skal tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng, slik at fullt tillegg for 1964-kullet er 87,5 prosent av 0,15 G, 75 prosent for 1965-kullet osv. Tillegget skal gis i alderen fra 62 til 67 år til dem som fratrer fra medlemspliktig stilling før 67 år.

For å få et fullt tillegg kreves det 40 års tjenestetid, og for å få et delvis tillegg kreves det minst 15 års tjenestetid. For personer med tjenestetid mellom 40 og 15 år gis tillegget forholdsmessig ved at fullt tillegg multipliseres med en brøk hvor tjenestetid er telleren og 40 år er nevneren.

Tillegget skal ikke levealdersjusteres eller avkortes mot eventuell arbeidsinntekt.

Det er også krav om at minst 20 prosent alderspensjon fra folketrygden må tas ut sammen med AFP, slik at arbeidstaker må oppfylle vilkår for alderspensjon.

Viktig å huske på Fra arbeidstaker fyller 53 år, og ansiennitetsperioden på siste ni år før fylte 62 år begynner, er det viktig å være oppmerksom på endringer i ansettelsesforholdet. Det er derfor lurt å vurdere for eksempel jobbskifte etter fylte 53 år på bakgrunn av AFP-regelverket. For arbeidsgivere er det viktig å ha kontroll på hvilke enheter som er bundet av tariffavtale, at alle ansatte registreres riktig i Aa-registeret og at ingen arbeidstakere får opplyst i arbeidsavtale eller lignende at de har rett til AFP dersom dette ikke stemmer.

AFP REGLER 2018 Relaterte emner

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel. De som jobber og har vært med i en AFP-bedrift i hele yrkeslivet og uforskyldt detter ut rett før de når AFP-alder, må ivaretas så de ikke står igjen med ingenting, slik de gjør i dag, sier han. Om en bedriften går konkurs når du for eksempel er 61 år eller om du blir syk over lengre tid mot slutten av arbeidslivet, mister du AFP. Det var Fellesforbundet som fikk i stand den første avtalen om avtalefestet pensjon AFP, og forbundet var sentralt da LO og NHO i 2008 ble enige om å legge om ordningen. Ti år etter, i 2018, er Eggum klar for å stille klare AFP-krav i tariffoppgjøret, skriver Klassekampen. Da må nivået være slik at man kan gå av ved 62 uten å bli fattig pensjonist.

Afp Regler 2018
AFP REGLER 2018 Kommentarer:
Redaktør på Afp regler 2018
Syversen fra Alta
Jeg nyter studere dokumenter søtt. Vennligst sjekk min andre nyheter. Jeg trives Pferdesport.
INTERESSANTE NYHETER
Kalender
MoTuWeThFrStSu
booked.net